Kurs GVÅ2AP

Människa, hälsa och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för en normaliseringsprocess samt de mekanismer av betydelse som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersvåld
  • reflektera över begreppen diskriminering, kränkning, jämlikhet samt utsatthet relaterat till den enskilda personens livssituation och behov
  • visa förståelse för människors utsatthet vid reella hot på grund av krig, flykt, svält, miljö- och naturkatastrofer
  • redogöra för innebörden i konventioner och styrdokument gällande mänskliga rättigheter i samband med flykt, migration, asyl och integrering ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv
  • beskriva konsekvenserna av aktuella klimatförändringar utifrån begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som en del av en hållbar utveckling
  • redogöra för de globala hållbarhetsmålen samt de nationella folkhälsomålen ur ett individ-, familje-, samhälls- samt mångkulturellt perspektiv
  • redogöra för sjuksköterskans roll och ansvar relaterat till förebyggande och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på personcentrerad och kulturanpassad vård, samt etiska dilemman kopplade till dessa.
Startar och slutar:
v51, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunksap A eller motsvarande kunskaper (Omr16/A14)
Anmälningskod:
HDA-H3643
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.