Kurs GSQ2J4

Regional och ekonomisk planering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: ·
  • Redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom såväl ekonomisk geografi som inom regional planering samt kunna relatera dessa till samhällsförändringar.
  • Beskriva den svenska regionala planeringens innehåll, processer, regelverk, samt dess betydelse i ett samhällsbyggnadsperspektiv.
  • Kritiskt reflektera kring olika planeringssituationer och förekommande intressen, ståndpunkter och diskurser inom regional och ekonomisk planering.
  • Inhämta, sammanställa, analysera och presentera relevant information för ekonomisk och regional planering skriftligt och med stöd av GIS och bilder.
  • Tillämpa kunskaper om regional och ekonomisk planering i praktiskt planeringsarbete med stöd av processmetodik och planeringsverktyg