Kurs GSA2RE

Socialpolitikens betydelse för socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika socialpolitiska modeller ur ett nationellt och internationellt perspektiv
  • beskriva centrala teorier avseende socialpolitikens implikationer, utveckling och betydelse för individ och samhälle
  • redogöra för socialpolitik ur ett hållbarhetsperspektiv
  • beskriva uni- och bivariat kvantitativ metod samt olika urvalsförfaranden
  • visa förståelse för hur socialpolitiken kan förstås med hjälp av kvantitativ metod.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera och analysera sociala behov, socialpolitikens implikationer för individers, gruppers och samhällens sociala förutsättningar
  • diskutera och analysera svensk socialpolitik i internationellt perspektiv
  • tillämpa beskrivande uni- och bivariat kvantitativ metod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • reflektera över socialpolitikens implikationer, sociala förutsättningar samt betydelse för människors välfärd och praktiskt socialt arbete
  • reflektera över fördelar och nackdelar med val av kvantitativ metod gällande socialpolitik och socialt arbete.