Kurs GSA2BV

Socialt arbete i praktik och teori

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

unskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa teoretiska och praktiska kunskaper om arbetsmetoder i socialt arbete ur ett målgruppsrelaterat, professionellt och organisatoriskt perspektiv
 • redogöra för yrkeskunskap samt vad ett professionellt förhållningssätt innebär
 • visa förståelse för teoretiska och praktiska aspekter som kan utgöra möjligheter eller hinder för samverkan och kommunikation mellan professionella.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att under handledning planera, strukturera och självständigt genomföra förekommande arbetsuppgifter i socialt arbete med utgångspunkt i ett professionellt förhållningssätt i teori och praktik
 • identifiera och kritiskt analysera samspelet mellan människors behov av insatser och samhällets stöd
 • visa förmåga och färdigheter att identifiera, definiera, analysera och dokumentera behov på individ-, grupp- och samhällsnivå samt föreslå relevanta sociala åtgärder utifrån brukarperspektiv, evidensbaserade och erfarenhetsbaserade kunskaper
 • på ett kritiskt sätt tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper rörande samverkan och kommunikation under sin verksamhetsförlagda utbildning.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

 • kritiskt reflektera över hur makt och maktutövning påverkar mötet mellan brukare och socialarbetare och hur maktutövning ger konsekvenser för det sociala arbetets genomförande
 • kritiskt reflektera över den egna förmågan och den personliga och professionella utvecklingens betydelse i relation till vilka kunskaper, färdigheter och vilket förhållningssätt som krävs i socialt arbete
 • kritiskt reflektera över den teoretiska ramen för socialt arbete inklusive evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap
 • kritiskt värdera hur gällande författningar, juridiska regelverk och praxis påverkar möjligheterna att genomföra praktiskt socialt arbete.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Organisation, grupp och samverkan, 15 hp, Sociala exkluderingsprocesser, 7,5 hp, Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete, 7,5 hp, Perspektiv på våld, 7,5 hp, samt Utredning i socialt arbete, 7,5 hp eller Arbetsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DHY
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig