Kurs GSA24V

Familjeperspektiv på socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan familjemedlemmar ur ett nätverks- och livsloppsperspektiv
 • redogöra för perspektiv på och metoder för socialt arbete med barn, familjer, äldre personer, personer med funktionshinder samt anhöriga för att kunna bedriva professionellt socialt arbete
 • beskriva olika utredningsmodeller, arbetsmetoder och insatser i arbete med individer och familjer med särskilda behov
 • visa förståelse för brukares och anhörigas livssituation och hur behov bedöms utifrån ett brukar- och familjeperspektiv.

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • bedöma barns behov, inklusive barn med funktionshinder, samt föräldrars omsorgsförmåga
 • bedöma individers behov av sociala insatser i olika skeden i livet
 • visa förmåga att tillämpa samtalsmetoder som en integrerad del i socialt arbete med brukare och familjer
 • visa förmåga att genomföra nätverksarbete med brukare och professionella ur ett brukarperspektiv
 • visa förmåga att planera och genomföra en semistrukturerad intervju samt analysera den med en angiven analysmetod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa insikt i hur en eller flera familjemedlemmars funktionsnedsättning, särskilda behov eller åldersrelaterade behov påverkar förhållanden inom en familj
 • visa förmåga att beakta mångkulturella perspektiv i socialt arbete med individer och familjer
 • visa förmåga att reflektera över hur de egna personliga värderingarna rörande individer med olika familjemönster och kulturella bakgrunder inverkar på förmågan att bedriva professionellt socialt arbete
 • visa ett gott forskningsetiskt förhållningssätt vid val av intervjuperson samt vid genomförande, hantering av data och vid presentation av intervjun
 • visa insikt i hur brukarens erfarenheter kan användas för att förstå, beskriva och analysera dennes livssituation.

 

Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 17, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Socialrätt I, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DHU
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig