Kurs GPG2WR

Examensarbete för ämneslärare (grundnivå)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område med anknytning till det egna undervisningsämnet och visa insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga att formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande frågeställningar,
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna undersökningsresultat och andras forskning,
 • visa förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med forskningsanknytning, relevant metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 • visa förmåga att göra forskningsetiska avvägningar,
 • visa förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt förmåga att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt,
 • visa förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden,
 • visa förmåga att bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och läroplansteori - KPU, 15 hp och Undervisning och ledarskap - KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GF8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område med anknytning till det egna undervisningsämnet och visa insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga att formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande frågeställningar,
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna undersökningsresultat och andras forskning,
 • visa förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med forskningsanknytning, relevant metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 • visa förmåga att göra forskningsetiska avvägningar,
 • visa förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt förmåga att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt,
 • visa förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden,
 • visa förmåga att bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och läroplansteori - KPU, 15 hp och Undervisning och ledarskap - KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HUN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 4, 2025

Examensarbetets undersökningsområde knyts till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Med stöd av en utsedd handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i relevant tidigare forskning. Vidare genereras och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder. I kursen diskuteras metodologiska och forskningsetiska avvägningar och resultatet av undersökningen jämförs med tidigare forskningsresultat. Arbetet presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas samt vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella undersökningsområdet och av de frågeställningar som väljs.
Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och läroplansteori - KPU, 15 hp och Undervisning och ledarskap - KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KNC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig