Kurs GIK2NX

Distributed Computing

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter i att samla in och bearbeta data från en heterogen datoriserad miljö innefattande distribuerade sensorenheter, klienter och servrar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för koncept kopplade till mjukvaruagenter, multi-agentsystem, autonoma och distribuerade system
 • Beskriva egenskaper hos distribuerade och parallella system.

Färdighet och förmåga

 • implementera mjukvaruagenter med stöd av multiagentramverk
 • konfigurera, hantera och utveckla applikationer för datorer med begränsat minne
 • utföra dataanalys relaterad till distribuerade system
 • tillämpa vetenskapliga förhållningssätt i planering, design, genomförande och presentation av kvantitativa studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Argumentera för valda metoder och tekniker inom artificiell intelligens, data science eller statistisk analys för problemlösning
 • utvärdera resultat av insamlat data och föreslå förbättringar
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Artificiell intelligens 7,5 hp och Statistisk analys 7,5 hp eller Data Science och maskininlärning 7,5 hp
 • Objektorienterad design och problemlösning, 7,5 hp
 • Forskningsmetodik 7,5 hp, grundnivå
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J6K
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig