Kurs GIH2XY

Idrottsvetenskaplig uppsats

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten:

  • ha förmågan att utifrån en datamängd förklara och visualisera en variabels centralmått och spridningsmått med hjälp av statistikprogram
  • ha översiktlig kunskap om metoder för att samla in kvantitativ såväl som kvalitativ data
  • kunna producera, sammanställa, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete
  • ha förmågan att kritiskt granska vetenskapliga arbeten.