Kurs FÖ2026

Organisationsförändring och ledarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenterna skall utveckla kunskap om forskningsbaserade perspektiv, metoder och modeller för förändringar och förändringsarbete i komplexa organisationer.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dominerande perspektiv inom forskningen om organisationsförändring,
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller som används för att beskriva och analysera förändringar och förändringsarbete i komplexa organisationer, och
  • beskriva olika förändringsstrategier.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt granska och analysera konceptdrivna förändringsprocesser och strukturella organisationsförändringar samt reflektera över ledarskapets betydelse när det gäller att initiera och leda organisationsförändringar i komplexa organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • bedöma de utmaningar som olika förändringsstrategier innebär för ledning och personal samt värdera olika metoder och modeller för implementering och utvärdering av förändringar i komplexa organisationer.