Kurs EN3062

Världslitteratur på engelska

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Engelskspråkig litteratur

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • föra en fördjupad kritisk diskussion kring begrepp som identitet, liminalitet och hybriditet inom samtida litteratur- och kulturteori kopplade till kolonialism, postkolonialism och transkulturalitet och vidare kulturella, sociala och ideologiska sammanhang
  • praktiskt tillämpa ovan nämna begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk inom världslitteratur på engelska
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i kritiska diskussioner.