Kurs EN2033

Engelsk korpuslingvistik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande korpuslingvistiska metoder för språkvetenskaplig forskning
  • visa ökad medvetenhet om hur språket används lexikaliskt, semantiskt, grammatiskt och pragmatiskt i autentiska kommunikativa situationer
  • visa fördjupad kunskap om variation i engelska språket, baserat på variabler som genre och tal- kontra skriftspråk
  • kritiskt bedöma preskriptiva språknormer ur ett användningsperspektiv
  • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken
  • planera och utföra ett småskaligt forskningsprojekt på grundval av korpuslingvistiska metoder och presentera detta muntligt och skriftligt.