Utbildningsplan

Industriell ekonomi – högskoleexamen120 högskolepoäng

Programkod
TIHEG
Programansvarig
Anna-Lena Berglund
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-02-20.
Gäller fr.o.m. HT 2020.
Reviderad
Reviderad 2022-11-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
Färdighet och förmåga
-  visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Studenten ska ha förvärvat de kunskaper som behövs för att kunna verka i en ledande/ansvarig roll i en industriell verksamhet samt förvärvat insikt i och förståelse för de krav från kunder, medarbetare och samhälle som påverkar ett företag. Studenten skall vara förtrogen med grundläggande metoder, modeller och de bakomliggande teorierna inom ämnet industriell ekonomi. Kunskaper inom verksamhetsstyrning, organisation och ledarskap samt projektledning skall ge förutsättningar för att utveckla och driva en verksamhet. Förutom en individuell profilering genom valfria kurser ges också grundläggande kunskaper inom cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.

För högskoleexamen i Industriell ekonomi ska studenten

Kunskap och förståelse
- visa kunskaper om metoder, modeller och arbetssätt som tillämpas inom det tvärvetenskapliga området industriell ekonomi,
- visa förståelse för hur kvalitetsarbete, driftssäkerhet, arbetsmiljö och logistik har betydelse för industriföretagets produktion och ekonomi,
- visa kunskaper om modeller avseende organisering, kalkylering, redovisning och verksamhetsstyrning,
- visa förståelse för möjligheter att förbättra resursutnyttjandet genom samordning av aktiviteter mellan aktörer i försörjningskedjan.

Färdighet och förmåga
- kunna självständigt identifiera, formulera och hantera frågeställningar inom industriell ekonomi samt visa färdigheter att utvärdera lösningar på dessa frågeställningar,
- kunna identifiera och lösa problem inom ämnet och inom givna tidsramar genom omfattande informationsinsamling, analys, utformning av alternativa lösningar, utvärdering och genomförande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att analysera industriella processer och flöden ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till lönsamhet, miljö och etiska aspekter,
- kunna söka, värdera och ta ställning till fakta om olika aspekter rörande industriell ekonomi och utifrån detta skapa sig en åsikt.


 

2. Huvudsaklig uppläggning

Högskoleexamen Industriell ekonomi är ett två-årigt utbildningsprogram på distans/nätbaserat. Utbildningen fokuserar olika aspekter av styrning av industriföretagets verksamheter. På övergripande nivå handlar detta bland annat om företagsutveckling, ledarskap och lönsamhet där projektarbete, resursoptimering och processförbättring är genomgående inslag.

Programmets innehåll omfattar hela förädlingskedjan från idéformulering, produkt- och tjänsteutveckling, resursanskaffning och produktion via kvalitetssäkring, processtyrning, drift och underhåll, fram till försäljning, distribution och återvinning.

Utbildningen inleds första året med grundläggande kurser inom ämnesområdet Industriell ekonomi och närliggande ämnen för att skapa förståelse för industriföretagets förutsättningar. Därefter finns utrymme för studenten att genom valfria kurser profilera sin utbildning mot ett eget valt område. Under andra året sker en progression genom att kunskaperna fördjupas inom verksamhetsstyrning och vävs samman genom praktiska inslag med projekt och problemlösning. Samtidigt ges kurser i vetenskaplig metod för att stödja ett vetenskapligt arbetssätt, och inom arbetsmiljö för att komplettera de förvärvade kunskaperna och förmågorna avseende att leda och driva industriella verksamheter.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 7.5 högskolepoäng. Examensarbetet ska utgöra en fördjupning som bygger på de kunskaper och färdigheter studenten har inhämtat under utbildningen.

 

3. Programmets kurser

ÅR 1

Industriell ekonomi – Grundläggande kurs, 7.5hp, Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Organisation och ledarskap, 7.5hp, Industriell ekonomi
Marknadsföring A, 7.5hp, Företagsekonomi
Industriell ekonomi - Processer och projektledning, 7.5hp, Industriell ekonomi
Vetenskaplig metod, 2.5hp, Industriell ekonomi
Arbetsmiljö, 5hp, Arbetsvetenskap
Industriell ekonomi - Underhåll och kvalitet, 7.5hp, Industriell ekonomi
Valfria kurser, 15hp

ÅR 2

Verksamhetsstyrning 7.5hp, Industriell ekonomi
Lean, 7.5hp, Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Logistik och Supply chain management, 7.5hp, Industriell ekonomi 
Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling, 7.5hp, Industriell ekonomi
Verksamhetsutveckling, 7.5hp, Industriell ekonomi
Valfria kurser, 15hp
Examensarbete för Högskoleexamen i Industriell ekonomi, 7.5hp, Industriell ekonomi

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot Industriell ekonomi (Higher Education Diploma with Specialization in Industrial Engineering and Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

The student should have acquired the knowledge needed to be able to work in a leading role in an industrial business as well as gained insight into and understanding of the demands of customers, employees and society that affect a company. The student should be familiar with basic methods, models and the underlying theories in the field of industrial management. Knowledge in business management, organization and leadership as well as project management provides the abilities for developing and running a business. In addition to individual profiling through free elective courses, basic knowledge of circular economies and sustainable development is also given.