Utbildningsplan

Sport Managementprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
SPTMG
Programansvarig
Sara Otterskog
Fastställd
Fastställd av prefekt för institutionen för kultur och samhälle 2023-12-19.
Gäller fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen ska studenten

Kunskap och förståelse

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

Sport Managementprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som ges på distans och omfattar 180 högskolepoäng. Efter avklarade studier kan studenten erhålla en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi.

Programmet har företagsekonomi som huvudområde och inkluderar kurser med ett allmänt teoretiskt innehåll samt företagsekonomiska kurser – ofta med tillämpning mot idrotten och dess organisationer. Därtill har programmet en mångvetenskaplig karaktär och består av kurser i rättsvetenskap, statsvetenskap, sociologi och filosofi. Idrotten har under senare decennier genomgått en snabb förändring som ställer allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer. Detta gäller till exempel finansieringsformer, relationen mellan organisation och aktiva, evenemangs omfattning och ekonomiska omslutning, en övergång från en ideellt baserad organisation till en professionell och/eller kommersiell organisation, etc. Genom utbildningen lär sig studenterna att göra bedömningar inom det företagsekonomiska området – och i synnerhet inom idrottssektorn, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, såsom hållbar utveckling, internationalisering, jämställdhet och mångfald. Målsättningen är att programmet ska ge en god bas mot arbetsområden som är väsentliga för såväl strategisk som operativ verksamhet inom företag och organisationer – med eller utan koppling mot idrotten.

Under det första läsåret byggs studenternas grundläggande kunskap inom huvudområdet upp så att studenterna sedan ska kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna under andra och tredje läsåret. Kurser inom stödämnena ger studenterna ett bredare perspektiv samt goda grunder att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och förmågor genom hela utbildningen.

Programmet avslutas med en teoretisk fördjupningskurs i huvudområdet, en fördjupad metodkurs följt av kandidatuppsats inom huvudområdet. Detta upplägg är avsett att tillförsäkra att studenterna når tillräcklig teoretisk bredd och djup inom ämnesområdet, att de tillägnat sig adekvat metodmässig kompetens samt kunskap om vetenskapligt förhållningssätt till kunskapsproduktion.

Studenterna läser sammantaget två kurser inom företagsekonomisk metod. Dessa kurser utgör grunden för studenternas vetenskapliga förståelse av olika forskningsansatser och metoder för datainsamling.

Programmets progression bygger på att innehåll, lärandemål och examinationsformer stegvis blir mer komplexa och stegvis kräver större självständighet av studenterna. Generellt präglas programmet av att teoretiska perspektiv varvas med praktiska tillämpningar.

3. Programmets kurser

Inom parentes anges om kursen ingår i huvudområde Företagsekonomi. För att programnamnet ska kunna synliggöras i examensbeviset ska samtliga nedanstående kurser vara lästa och godkända.

År 1
Civilsamhälle och demokrati i Sverige, 7,5 hp
Ekonomistyrning A, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Etik för idrottsledare, 7,5 hp
Introduktion till samhällsvetenskap, 7,5 hp
Marknadsföring A, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisation A, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Sport Management I, 7,5 hp
Vetenskap och metod I, 7,5 hp (Företagsekonomi)

År 2
Ekonomistyrning B, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Extern redovisning A, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Idrottsjuridik, 7,5 hp
Marknadsföring B, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisation B, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Sport Management II, 7,5 hp

År 3
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp (Företagsekonomi)
Företagsekonomi C, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Hållbar företagsstrategi, 7,5 hp
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag, 7,5 hp
Organisationsförändring och ledarskap, 7,5 hp
Sport Management III, 7,5 hp
Vetenskap och metod II, 7,5 hp (Företagsekonomi)

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi
Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Business Administration and Management

5. Behörighet

 • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

First-cycle courses and study programmes shall be based fundamentally on the knowledge acquired by pupils in national study programmes in the upper-secondary schools or its equivalent.

First-cycle courses and study programmes shall develop:

 • the ability of students to make independent and critical assessments
 • the ability of students to identify, formulate and solve problems autonomously, and
 • the preparedness of students to deal with changes in working life.

In addition to knowledge and skills in their field of study, students shall develop the ability to:

 • gather and interpret information at a scholarly level,
 • stay abreast of the development of knowledge, and
 • communicate their knowledge to others, including those who lack specialist knowledge in the field.

Knowledge and understanding

For a Degree of Bachelor the student shall

 • demonstrate knowledge and understanding in the main field of study, including knowledge of the disciplinary foundation of the field, knowledge of applicable methodologies in the field, specialised study in some aspect of the field as well as awareness of current research issues.

Competence and skills

For a Degree of Bachelor the student shall

 • demonstrate the ability to search for, gather, evaluate and critically interpret the relevant information for a formulated problem and also discuss phenomena, issues and situations critically
 • demonstrate the ability to identify, formulate and solve problems autonomously and to complete tasks within predetermined time frames
 • demonstrate the ability to present and discuss information, problems and solutions in speech and writing and in dialogue with different audiences, and
 • demonstrate the skills required to work autonomously in the main field of study. 

Judgement and approach

For a Degree of Bachelor the student shall

 • demonstrate the ability to make assessments in the main field of study informed by relevant disciplinary, social and ethical issues
 • demonstrate insight into the role of knowledge in society and the responsibility of the individual for how it is used, and
 • demonstrate the ability to identify the need for further knowledge and ongoing learning.

7. Övrigt

Undervisningsspråket på programmet är svenska, men vissa av programmets kurser eller kursmoment kan komma att ges på engelska.