Utbildningsplan

Personal- och arbetslivsprogram180 högskolepoäng

Programkod
SPEAG
Programansvarig
Louise Enström
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2016-03-14.
Gäller fr.o.m. VT 2016.
Reviderad
Reviderad 2023-04-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kandidatexamen

Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Utbildningsprogrammet Personal och arbetsliv har som övergripande mål att den studerande senast efter avslutad utbildning ska ha förvärvat kunskaper och förmågor för att kunna utforma, bedriva och upprätthålla ett operationellt, strategiskt och administrativt personal- och arbetslivsarbete för organisationers och individers utveckling, verksamheter och värdeskapande. Den studerande ska ha förmåga att utföra detta arbete självständigt och i samverkan med andra. Utbildningsprogrammets inriktning innebär att studenten för kandidatexamen ska visa förmåga att:

- utifrån såväl olika teoretiska perspektiv som ur ett nationellt och internationellt sammanhang förstå, förklara och problematisera arbetsvillkor och organiseringsprocesser i företag och organisationer,
- förstå och agera inom kompetensförsörjning och personalstrategiska frågor, samt ha kunskap om hur individers och gruppers resurser kan hanteras och utvecklas så att de uthålligt kan bidra till organisationens verksamhet,
- förstå och beskriva arbetsorganisation, organiserings- och lärprocesser, som stödjer organisationens mål, effektivitet och attraktivitet samt analysera och diskutera konsekvenser av detta på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå,
- identifiera, analysera och hantera personalfrågor, att formulera personalstrategi samt att kunna redovisa och bedöma personalfrågor i beteendevetenskapliga, ekonomiska och juridiska termer,
- självständigt söka, värdera, behandla samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera personal- och arbetslivsorienterad kunskapsutveckling samt kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt som kritisk reflektion och metodiskt tillvägagångssätt i utredningsarbete

2. Huvudsaklig uppläggning

Personal och arbetslivsprogrammet utgörs av en sammanhållen grundutbildning som leder till examen i huvudområdet Personal och arbetsliv. De i programmet ingående kurserna är därvid inriktade mot arbetsområden som är väsentliga för såväl strategisk som operativ verksamhet inom personalarbete och arbete med inriktning på arbetslivet, såsom verksamhets- och organisationsutveckling.

Arbetslivsanknytning (ALA) genom företags och organisationers medverkan är central och utgör en sammanhållande och integrerande tråd som programmets studenter kommer att få tillgång till och där genomföra PA-relaterade kursuppgifter. Studenten skall inom ramen för utbildningen arbeta med uppgifter relaterade till personal- och arbetslivsfunktioner vid företag och organisationer genom spaningsuppgifter, projektuppgifter och examensarbete.
 Under utbildningen ges också möjlighet till praktik för studenterna genom den valbara kursen ”Praktik för personalvetare”.

Första årets studier syftar till att introducera ämnesområdet och att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om personal- och arbetslivsarbetets villkor och uppgifter och har som utgångspunkt rollen som kompetent PA-resurs. Tillämpning sker genom företags- och organisationsanknutna uppgifter.

Andra årets studier syftar till att studenten ska förvärva ytterligare kunskaper och fördjupning i personalarbetets väsentliga arbetsområden: rekrytering, lärande i organisationer, arbetsrätt och företagsekonomi. Studenten ska också orientera sig i olika perspektiv och tillämpningar samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Tillämpningar sker genom företags- och organisationsanknutna uppgifter. Det finns även möjlighet att för studenterna att under sista delen av året välja praktikkursen om 15 hp.

Tredje årets studier syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och bredda sin förståelse för personalarbetet och dess villkor på individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå. Studenten ska också utveckla en fördjupad förståelse för vetenskaplig metod. Studenten ska förvärva tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra undersökningar samt kunna söka, kritiskt granska, analysera och förmedla information på vetenskaplig grund. Examensarbetet ska utgå från en empirisk ansats med grund inom ramen för kunskapsområdet.

Ämnesintegrering ger olika perspektiv
Personal- och arbetslivsprogrammet är utvecklat som en tvärvetenskaplig och ämnesintegrerad utbildning med tydlig utgångspunkt i de arbetsuppgifter som förekommer inom personalarbetet idag och i den närmaste framtiden. Personalarbetet har idag ett omfattande innehåll, som sträcker sig från personaladministrativa och personalsociala uppgifter såsom administration, bemanning, introduktion, utbildning, motivation, prestation och förändringsarbete med mera, till personalstrategiska uppgifter med fokus på konkurrenskraft, personalstrategi och personalekonomi.
Olika traditioner inom personalarbete/Human Resource Management (HRM) har utvecklats och existerar sida vid sida. Personal- och arbetslivsprogrammets huvudsakliga uppläggning utgår från tvärvetenskapliga kurser anpassade för olika arbetsområden inom personal- och arbetsliv. Kurserna är m.a.o. ämnesintegrerade och kunskapsinnehållet hämtas främst utifrån ämnena pedagogik, sociologi, psykologi, arbetsrätt, företagsekonomi samt industriell ekonomi och arbetsvetenskap, amt även i tillämpliga delar ämnet etik. Kurserna fokuserar väsentliga arbetsområden som studenterna kan möta i en framtida yrkesverksamhet inom personal- och arbetsliv.
Som student på Personal och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna kommer du få möjligheter att skapa dig en överblick över och insikt i dessa olika traditioner och perspektiv. I din roll som personalvetare och i din framtida yrkesverksamhet kommer du att kunna ha distans till och använda dig av olika sorters PA/HR anpassat till organisation, situation och uppgift.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser ingår i huvudområdet Personal- och arbetsliv.

År 1           Personal och arbetsliv – en introduktion, 7,5 hp
Arbetsrättens grunder, 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp
Samspel i organisationen - individen, 7,5 hp
Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp
Redovisning för personalvetare, 7,5 hp
Kompetensförsörjning – bemanning och rekrytering, 7,5 hp
Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete, 7,5 hp

År 2           Samspel i organisationen – gruppen, 7,5 hp
Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare, 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 hp
Individuella lärprocesser och kompensutveckling 7,5 hp
Kompetensförsörjning - avveckling och förändring, 7,5 hp
Arbetsrätt, avtal och förhandling, 7,5 hp

Valbara kurser:
Ledarskap 7,5 hp
Marknadsföring för personalvetare, 7,5 hp
Praktik för personalvetare, 15 hp

År 3           Arbetsmiljö-människa, strategier och processer, 7,5 hp
Kollektiva lärprocesser och lärande organisation, 7,5 hp
Personalekonomi och lön, 7,5 hp
Strategiskt och internationellt personalarbete, 7,5 hp
Kunskapsöversikt personal och arbetsliv, 7,5 hp
Metod III – perspektiv, kunskapssyn och metodval, 7,5 hp
Examensarbete inom personal och arbetsliv, 15 hp

4. Examensbenämning


Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets kurser och i övrigt uppfyller utbildningsplanens krav erhåller, efter ansökan hos Högskolan Dalarna, examensbevis för Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Personal och arbetsliv (degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Human Resource Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

The program Personnel and work life has, as overall objective, that the student after completing the program should have acquired the knowledge and skills to design, operate and maintain operational, strategic and administrative work of the personnel function of organizations in order to enhance the development of organizations and individuals and for to create value. The student should have the ability to carry out this work independently and in collaboration with others. These objectives of the program entails that the student for the Bachelor degree must demonstrate the ability to:

- explain and problematize work and organizing processes in companies and organizations from different theoretical, and from national and international, perspectives,
- understand and act within strategic recruitment and personnel policy issues, and have knowledge of how individual and group resources can be managed and developed so that they sustainably can contribute to the organization‘s operations,
- understand and describe the organization of work, organizing and learning processes that support the organization‘s objectives, efficiency and attractiveness as well as analyse and discuss the implications of this on individual, group, organizational and societal levels,
- identify, analyse and deal with personnel issues, to formulate personnel strategies and to be able to report and assess personnel issues in behavioural, economic and legal terms,
- independently search, evaluate, and apply - as well as present and discuss, both orally and in written form – knowledge developments within the field and be able to take a scientific approach, including critical reflections, in work related investigations.

7. Övrigt

För att programnamnet Personal och arbetsliv skall anges i examensbeviset skall minst 150 hp av programmets kurser ingå i examen.

Vilken eller vilka av de valbara kurser som erbjuds kan variera.