Utbildningsprogram KAVPG

Audiovisuell produktion - kandidatprogram

Vill du ha ett skapande yrke där din konstnärliga kreativitet får möta den moderna teknikens landvinningar? Ett yrke där du med hjälp av ljud och bild skapar kommunikativa och konstnärliga helhetsupplevelser? Är svaret ja, då är programmet Audiovisuell produktion för dig.
180 högskolepoäng Grundnivå

Mediehuset i Falun, där utbildningen bedrivs, är en unik byggnad rustad med ljudstudior, TV-studio, radiostudio, audiovisuellt-lab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden relaterade till bild- och ljudproduktion.

Uppdelningen av ljud och rörlig bild som olika produktionsområden kommer från den gamla arbetsfördelningen i film- och TV-produktion, men tack vare nya tekniska verktyg är ljud-/musik- och bildskapande integrerade, därav begreppet Audiovisuell Produktion. Programmet är mångdisciplinärt och experimenterande, med audiovisuellt skapande i centrum. Här slipper du välja mellan ljud och bild, utan får arbeta med bägge delarna. Programmet Audiovisuell produktion erbjuder dig därmed en möjlighet att undersöka och experimentera med både ljud och bild tillsammans.

Utbildningen avslutas med en 10 veckors praktik. Här har du som student möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig branscherfarenhet och ett kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Utbildningens innehåll

De tekniska framstegen är en utgångspunkt för programmet. Behärskning av både tekniken och det kreativa skapandet leder till att produktionerna blir konstnärligt bättre och kommunikationsmässigt effektivare. Undervisningen lägger därför stor vikt vid det egna skapandet, i både fritt valda produktioner och sådana som görs på beställning. Den kommunikativa förmågan är viktig för produktioner av alla slag och du tränas i studierna både teoretiskt och praktiskt. Som student möter du olika tillämpningsområden, till exempel:

  • web-produktioner
  • musikvideos
  • audiovisuella installationer
  • audiovisuell performance

Kontakt med arbetslivet

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en 10-veckors arbetsplatsförlagd praktikperiod.  Praktiken är mycket viktig för dig som student, där får du möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig branscherfarenhet och ett kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet leder inte fram till specifika yrken, men gör dig förberedd för att kunna arbeta professionellt med både konstnärliga och kommersiella produktioner. Med förmåga att kunna skapa både ljud, musik och rörliga bilder blir dessutom arbetsmarknaden bredare, än för den som bara behärskar den ena delen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Audiovisuell produktion är en växande bransch för multikompetenta aktörer. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att yrkesverksamhet i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i entreprenörskap.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning inom sex prioriterade forskningsprofiler för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. En av profilerna är Interkulturella studier som bedriver forskning för att öka kunskapen om hur människan fungerar i förhållande i samspelet med sin kulturella, sociala och institutionella omvärld. 

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • större interkulturell förståelse
  • större kunskap om värderingar och hur de förmedlas
  • större kunskap om kulturella, sociala och etniska konflikter och hur de kan överbryggas.
Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig