Utbildningsprogram KAPSG

Audiovisuell produktion för scen och event – kandidatprogram

Siktar du på en kreativ karriär där du får skapa med både ljud, musik och rörlig bild? Med inriktning mot livescen och event får du här färdigheter i de tekniska och konstnärliga aspekter som krävs för content creation i form av motion graphics, musikvideo samt ljud- och projektionskonst.
180 högskolepoäng Grundnivå

Programmet fokuserar på ditt eget skapande och är mångdisciplinärt och experimenterande. Här får du möjlighet att undersöka och utveckla kunskaper kring hur ljud och bild samspelar på bästa sätt. Titta på studentarbeten på programmets YouTube-kanal här.

Som student på utbildningen har du tillgång till vårt Audiovisuella Labb som fungerar som ateljé med tillgång till datorer med programvaror för ljudinspelning, filmredigering och realtidsrendering av video, modulärsyntar, DJ-decks, projektorer och streaming-studio. Då utbildningen bedrivs i en unik miljö tillsammans med andra utbildningar inom musik- och filmproduktion finns även tillgång till skolans ljudstudio, TV-studio, tramp-studio och bokningsbar utrustning för ljud- och filmproduktion.

Utbildningens innehåll

Undervisningen lägger stor vikt vid det egna skapandet, i både fritt valda produktioner och sådana som görs på beställning. Du tränas i studierna både estetiskt, tekniskt, teoretiskt och praktiskt. Under första året får du grunderna inom bild- och ljudbearbetning samt musikteori, ljudsyntes och akademiskt skrivande. Därefter arbetar vi med audiovisuella installationer och performance. Under resten av utbildningen implementeras bland annat projekthantering, entreprenörskap och designprocesser. Möjlighet att specialisera sig erbjuds under år tre där tyngden ligger på konceptutveckling, eget projektarbete och vetenskaplig uppsats.

 

År 1

Introduktion till audiovisuell produktion, 15 hp
Audiovisuellt berättande, 15 hp
Audiovisuell komposition, 15 hp
Audiovisuell gestaltning 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp

År 2

Audiovisuella installationer, 15 hp
Audiovisuell performance, 15 hp
Kommunikationsteorier 7,5 hp
Entreprenörskap för medieproducenter 7,5 hp
Medieproduktion som projektarbete, 15 hp

År 3

Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion, 15 hp
Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp
Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs, 15 hp
Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion, 15 hp

Kontakt med arbetslivet

Den sista terminen på utbildningen har du som student en tio veckor lång praktikperiod. Under utbildningen förkommer också kontakt med arbetslivet inom mediebranschen i stort, framför allt genom gästföreläsare.

Studera utomlands

För att få en kandidatexamen i audiovisuell produktion behöver du som student 150 högskolepoäng inom huvudämnet. De kvarvarande 30 högskolepoängen är valbara och gör att du som student själv kan påverka din utbildning, vilket möjliggör utlandsstudier.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet förbereder dig för att kunna arbeta professionellt med både konstnärliga och kommersiella produktioner inom audiovisuell produktion. Efter avslutad utbildning återfinns våra studenter inom vitt skilda yrkesområden som exempelvis:

  • content creator inom konsert och event
  • audiovisuella konstnärer
  • videoscenografer
  • filmklippare
  • ljudläggare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns ett stort behov i mediebranchen efter just den typ av kompetens våra studenter besitter, en kombination av kunskaper inom både ljud och bild och samspelet däremellan. Det är vanligt med eget företagande i branchen och utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i projekthantering och entreprenörskap.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig