Samverka, utbyt kunskaper och dela erfarenheter

Låt din verksamhet samverka, utbyta kunskaper och dela erfarenheter med oss.

Vi samverkar med vår omgivning på många olika plan som gör att vi utvecklas och lär av varandra. På högskolan finns mötesplatser för kunskapsutbyten mellan forskare, studenter, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Fördelarna med ett samarbete är ömsesidiga och vi tar gärna emot din och din arbetsplats kunskap och erfarenhet.
 
Ett exempel på sådant samarbete är våra branschråd. Branschråden fungerar som mötesplatser för kunskapsutbyte mellan representanter fån högskolan och branschintressenter i det omgivande samhället, så att vi kan hålla oss uppdaterade om vilka kunskaper som efterfrågas och vad som är på gång. Utbildningarna anpassas efter den arbetsmarknad som väntar studenterna efter examen och forskningen får möjlighet att etablera samverkan i forskningsfrågor.
 
Ett annat exempel är våra olika råd i frågor som berör interkulturella perspektiv, skola och sociala välfärdsområdet.

Branschråd

I branschråden träffas företrädare från olika branscher, intresseorganisationer och representanter från högskolan. Här handlar det om samverkan i praktiskt vardagsarbete och att hitta områden som behöver utforskas.

Syftet med branschråden är:

  • att säkerställa att våra utbildningar är relevanta för verksamheterna i regionen och att föra en dialog med olika branscher om vår verksamhet
  • att etablera samverkan kring forskning och att ge branscher möjlighet att delta i formulering av forskningsfrågor, finansiering, dokumentation och implementering av resultat
  • att skapa kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter

Vid Högskolan Dalarna finns följande branschråd:

  • Affärskultur och språk 
  • Byggteknik 
  • Energiteknik 
  • Maskin/Materialteknik 
  • Medieproduktion 
  • Social välfärd
  • Skola 

Råd

IKUD-rådet

IKUD-rådet är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan högskolan, näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

PUD-rådet

PUD-rådet är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som verkar för att utveckla verksamheten i skolan.

SUD-rådet

SUD-rådet är ett samverkansorgan inom det sociala välfärdsområdet vars syfte är att främja utbildning, forskning och evidensbaserad verksamhetsutveckling.

Senast granskad:
Senast granskad: