Nätverket för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning (NEAL)

Regeringen satsar 30 miljoner kronor på arbetsintegrerad lärarutbildning för att minska lärarbristen i Sverige. Medlen ska användas för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenterna kan arbeta vid en skola samtidigt som de studerar.

Nätverkets funktion

Högskolan Dalarna har i samband med regeringens satsning fått ett särskilt ansvar för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad utbildning. Högskolan Dalarna ska också arbeta för att ta fram arbetsmetoder som möjliggör för den verksamhetsförlagda utbildningen att valideras och tillgodoräknas inom ramen för utbildningarna. Detta arbete bör förankras inom nätverket.

I mars 2020 bjöd Högskolan Dalarna in företrädare för landets lärarutbildningar till uppstartsmöte och representanter för tretton lärosäten deltog vid det första sammanträdet den 13 maj 2020. Sedan starten har representanter från ytterligare lärosäten anslutit sig och nätverket planerar att sammanträda fyra gånger per år.

Kommunikation

Nätverkets hemsida fungerar som en informationsyta för nätverkets aktiviteter, samt för att tillgängliggöra publikationer och annat material som berör arbetsintegrerad lärarutbildning. 

För information om nätverket, kontakta dess koordinator, Helena Grundén, proprefekt för utbildning vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna.

Aktiviteter

NEAL sammanträder

 • NEAL sammanträder 2023-03-09 klockan 9.00–12.00 (digitalt)
 • NEAL sammanträder 2023-06-15 klockan 9.30–15.00 (Stockholm)
 • NEAL sammanträder 2023-08-31 klockan 9.00–12.00 (digitalt)

Nationell konferens om arbetsintegrerad lärarutbildning 2023

Lunch till lunch i Stockholm den 10–11 oktober 2023, tema Arbetsintegrerad lärarutbildning – en innovation för kunskaps- och samhällsutveckling.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen är en innovation som väcker både intresse och engagemang. Många attraheras av tanken på en verklig integrering av teori och praktik, samt möjligheten till en vidgad samverkan.

Höstens konferens är tänkt att fungera sektorsövergripande genom att samla de skiftande aktörer som är involverade i de arbetsintegrerade lärarutbildningarna, exempelvis skolhuvudmän, forskare, lärare, studenter, fackförbund, näringsliv, politiker, samt representanter från berörda myndigheter. Konferensens tema är: Arbetsintegrerad lärarutbildning – en innovation för kunskaps- och samhällsutveckling.

Konferensen äger rum den 10–11 oktober i Stockholm och Högskolan Dalarna är värdlärosäte. Programmet läggs från lunch till lunch och genomförs på plats. Genom panelsamtal, parallella sessioner och rundabordssamtal kommer följande frågor att adresseras:

 • Internationella perspektiv
 • Excellens genom samverkan
 • Innovation för kunskapsutveckling

Pris, inklusive middag: 1 000 kronor.

Varmt välkommen!

 

Sammanträde för NEAL

2022-12-02 klockan 9.00–15.30.

Nationell konferens om arbetsintegrerad lärarutbildning

Klockan 10.00 den 7 juni 2022 till lunch den 8 juni 2022.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen har väckt både intresse och stort engagemang. Många attraheras av tanken på en verklig integrering av teori och praktik, samt möjligheten till en vidgad samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten.

Det är också en utbildning som väcker frågor: Vilka är dess förtjänster, vilka utmaningar finns och hur genomförs denna utbildningsform i praktiken? Vilken är kostnaden för arbetsintegrerad lärarutbildning ur olika perspektiv och jämfört med mer traditionella lärarutbildningar? Hur upplever elever, VFU-handledare, studenter, lärarutbildare och skolhuvudmän den arbetsintegrerade lärarutbildningen? Vilka motsvarande utbildningsformer erbjuds i andra länder?

Den 7–8 juni 2022 anordnar Högskolan Dalarna konferensen Arbetsintegrerad lärarutbildning. Syftet är att dela information och kunskap om arbetsintegrerad lärarutbildning, samt diskutera erfarenheter och strategier för framtiden.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning såsom lärarutbildare, forskare, lärare, studenter, rektorer, skolhuvudmän, politiker och övriga intresserade.

Konferensen består av föreläsningar, sammanträden och träffar i mindre arbetsgrupper som syftar till att belysa arbetsintegrerad lärarutbildning ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Högskolan Dalarna, Campus Falun. Pris: 1 000 kronor, inklusive middag.

För frågor, kontakta Sofia Walter, swl@du.se, telefon: 023- 77 89 58.

Tisdag den 7:e juni

 • 9.30–10.15 Ankomst, fika och mingel
 • 10.15–10.30 Välkomsttal
 • 10.30–11.15 Inledningspresentation, Jörgen Dimenäs, senior professor i pedagogisktarbete, Högskolan Dalarna "Den gordiska knuten – att utbildas till lärare i ett arbetsintegrerat program"
 • 11.15–12.00 Frågestund och diskussion
 • 12.00–13.00 Lunch
 • 13.00–16.00 Öppet nätverksmöte "Arbetsintegrerad lärarutbildning – viktig satsning och stort ansvar för lärosäten, skolhuvudmän och politik". Bred diskussion om framtiden för arbetsintegrerad lärarutbildning. Alla intresserade är välkomna!
 • Fika serveras under eftermiddagens möte
 • 18.00 Middag

Onsdag den 8:e juni

 • 8.30–9.15 Presentation, Rachel Lotan, professor emerita, Stanford University "Closing the gap"
 • 9.15–9.45 Frågestund och diskussion
 • 9.45–10.15 Fika
 • 10.30–11.30 Presentation, A.J Angulo, professor of education and a faculty affiliate in the Department of History and Global Studies Program at the University of Massachusetts Lowell "Collaboration, Global Education, and a Moral Equivalent of War"
 • 11.30–12.45 Lunch
 • 13.00–14.00 Besök av statssekreterare Samuel Engblom "Samverkan mellan lärarutbildning och politik"
 • 14.00–14.30 Fika och avslutning

Öppet symposium 2, 29 april 2022

Hur krokar vi arm kring arbetsintegrerad lärarutbildning?
Samtal om möjligheter, erfarenheter och svårigheter att samverka kring arbetsintegrerad lärarutbildning.

Öppet symposium 29 april 2022 klockan 9–12.

Tillsammans kommer vi att diskutera de möjligheter och de utmaningar som uppstår i det nära samarbete mellan skola, lärosäte och studenter som är nödvändigt för att lyckas med arbetsintegrerad lärarutbildning.

Seminariet inleds med en paneldiskussion med företrädare för skolhuvudmän, rektorer, fackliga organisationer, studenter och lärarutbildning. Därefter följer gruppdiskussioner och avslutningsvis en gemensam diskussion.

Träffen vänder sig till alla som är intresserade av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning: lärarutbildare, forskare, lärare, förskollärare, studenter, rektorer, skolhuvudmän, politiker och övriga intresserade.

 • NEAL sammanträder 2021-12-02 klockan 9.00–12.00
 • Öppet symposium 2021-12-10:

Kunskapsläge och erfarenheter

Symposiet vänder sig till alla som är intresserade av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning: lärarutbildare, forskare, lärare, förskollärare, studenter, rektorer, skolhuvudmän, politiker och övriga intresserade.

Symposiet inleds med två korta presentationer som belyser erfarenheter och kunskapsläge för arbetsintegrerad lärarutbildning ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv:

 1. Den vetenskapliga bakgrunden till arbetsintegrerade lärarutbildningar
  Presentation av Mats Tegmark, docent i engelska, universitetslektor i pedagogiskt arbete och tidigare utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna. Mats har arbetat med kvalitetsfrågor kring lärarutbildning inom ramen för Lärarutbildningskonventet och är idag engagerad med forskning och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildningsområdet.
 2. Rapport från genomförda och pågående inventeringar av arbetsintegrerade lärarutbildningar
  Presentation av Madeleine Michaëlsson, proprefekt för utbildning och utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna. Madeleine är legitimerad lärare, universitetslektor i pedagogiskt arbete samt koordinator för Nätverket för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning.

Efter presentationerna vidtar en gemensam diskussion om arbetsintegrerad lärarutbildning med särskilt fokus på de frågor som väcks genom presentationerna. Det handlar exempelvis om professionsanknytning och utvecklingsmöjligheter för arbetsintegrerad lärarutbildning.

Deltagande i detta symposium är kostnadsfritt, ingen föranmälan krävs.

Senast granskad:
Kontakt
Helena Grundén
Vikarierande prefekt
Senast granskad: