Villkor för nyanlända elevers lärande i ny forskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Språk- och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Erika Bomström Aho, nybliven doktor i pedagogiskt arbete, har i sin avhandling tittat på faktorer som påverkar utbildningen för språkintroduktion.
Porträttbild Erika Bomström Aho
Erika Bomström Aho disputerade den 8 september 2023. Högskolan Dalarna

Avhandlingen ”Villkor för lärande - Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv” handlar om att öka kunskapen om villkoren för lärande som erbjuds på Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan som tar emot nyanlända elever i gymnasieålder.  
 
– Min forskning bidrar med kunskap till de som arbetar med mottagande och utbildning av nyanlända elever, samt de som formulerar riktlinjer och styrdokument. Det är också ett kunskapsbidrag till forskning, vad är nytt i relation till det som gjorts tidigare, säger Erika Bomström Aho, ny doktor i pedagogiskt arbete och som undervisar på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Erika är gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och har också undervisat på språkintroduktion. 

Det finns många nyanlända elever i den svenska gymnasieskolan och det är viktigt att de eleverna får en undervisning som leder till goda resultat, både för individen och på samhällsnivå. Erika utgått från en etnografiskt inspirerad ansats i sin forskning, för att kunna studera och problematisera villkoren för lärande som eleverna på programmet erbjuds. 
 
– Avhandlingen består av fyra kvalitativa delstudier där ljuset riktas mot faktorer som påverkar utbildningen på programmet. Studierna bygger på material som samlats in genom intervjuer med lärare och elever, observationer av lektioner och insamlat kartläggningsmaterial, säger Erika Bomström Aho. 
 
Det sammantagna resultatet visar på att kunskaper i svenska och kunskaper som lärs ut i svensk skola tillskrivs värde av lärare och elever.  
 
– Det framgår också att viss skolkunskap som elever tidigare förvärvat, utöver kunskaper som förvärvats i svensk skola, värderas högre och synliggörs på ett annat sätt än den kunskap som förvärvats på andra sätt, säger Erika Bomström Aho. 
 
Studien problematiserar en avgörande faktor för skolframgång för nyanlända elever. Resultaten visar att vissa lärare säger ”elever utan bakgrund” när de talar om elever med liten eller ingen erfarenhet av studier i formell skola. Det synliggör att kunskap som elever lärt sig genom att gå i formell skola ses som kunskap.  
 
– En slutsats som kan dras i den här studien är att eleverna på språkintroduktion stereotypiseras som elever med andra kunskaper än förväntat. Det vill säga, att utbildningen på programmet inte utgår från elevernas förutsättningar, vilket betyder att utbildningen inte är likvärdig med den som elever på andra gymnasieprogram i svenska skolor får, säger Erika Bomström Aho. 
 

Läs avhandlingen: Villkor för lärande : Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv (diva-portal.org) 

Kontakt
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: