Satsning på sjuksköterskors välbefinnande: Stor studie om arbetsmiljöns betydelse

I ett forskningsprojekt kommer sjuksköterskors arbetsmiljö och välbefinnande att kartläggas. Syftet är att främja ett hållbart yrkesliv. Projektet finansieras med fem miljoner kronor och målet är att identifiera kritiska friskfaktorer.
En leende sjuksköterskestudent i bild i en grupp om tre.
Simon Forsmark

– Det finns ett stort behov av att skapa långsiktiga strategier och förutsättningar för att behålla sjuksköterskor i vårdyrket. Tre av tio bland de vårdanställda, däribland sjuksköterskor, arbetar deltid på grund av behov av vila och återhämning. Trots tidigare forskning finns fortfarande kunskapsluckor om faktorer som påverkar arbetsmiljön och främjar hälsa och återhämtning för medarbetarna inom hälso- och sjukvården, säger Ann Rudman, docent vid Högskolan Dalarna. 

Ann Rudman, Högskolan Dalarna, tilldelas 4 995 011 kronor för att genom en nationell kartläggning undersöka hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa under yrkeslivet.

Forskningen förväntas ge en ökad förståelse för vilka friskfaktorer på organisatorisk nivå som har en betydande roll för att sjuksköterskor ska stanna och trivas på arbetet samt vad som främjar ett hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården. Studien kommer även kunna ligga till grund för hur hälso- och sjukvårdsorganisationer agerar för att skapa ett hållbart yrkesliv så att sjuksköterskor stannar kvar i yrket.

Om projektet

Projekttitel: Hållbara arbetsplatser: Organisatoriska friskfaktorers roll i engagerade, tillfredsställda och friska sjuksköterskor genom hela yrkeslivet   

Projektledare: Ann Rudman, docent i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna. 

Start: Juni 2024

Finansiering: Afa Försäkring

Mer information om projektet, på AFAs webbplats

Kontakt
Ann Rudman
Universitetslektor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: