Så kan personal på äldreboenden förbättra vården och omsorgen för äldre personer

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Charlotte Roos avhandling visar att personalens bemötande och vårdmiljön är viktiga faktorer för äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden.
En person som står inomhus och håller i en bok
Charlotte Roos avhandling sätter fokus på vad som främjar äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande. Anna Hermansson

Sedan 2011 finns en nationell värdegrund inom äldreomsorgen som beskriver att verksamheten ska inriktas på att äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden får uppleva värdighet och välbefinnande. Charlotte Roos avhandling sätter fokus på vad som främjar äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande.

– Genom mitt arbete som både sjuksköterska och enhetschef på vård- och omsorgsboenden såg jag ett behov av mer kunskap, utifrån de äldres perspektiv, kring vad som är viktigt för att främja de äldres upplevelser, säger Charlotte Roos, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Hennes forskning visar att personalens bemötande och vårdmiljön, vilken innefattar inomhus, utomhus och måltidsmiljön, är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att främja äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande.

– Jag är väldigt glad att jag genom min forskning kan bidra med kunskap inom området. I en framtid drömmer jag om att göra ytterligare studier för att främja de äldres värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden. Våra äldres mående är en hjärtefråga för mig, säger Charlotte Roos. 

Charlotte har samlat in data om de äldres uppfattningar och upplevelser genom intervjuer och enkäter i fyra olika studier. I en av studierna deltog personal på vård- och omsorgsboenden i en utbildning, som använde självreflektion och dialog som arbetsmetoder, med syftet att implementera den nationella värdegrunden i praktiken.

– Studiens resultat visade att de äldre var mer nöjda med värdighet och välbefinnande efter att personalen deltagit i utbildningen. Utöver personalens bemötande behöver vårdmiljön vara i fokus för fortsatta förbättringsarbeten. Det var tydligt att de äldre personer som var missnöjda med inomhus-, utomhus- och måltidsmiljön också var missnöjda med värdighet och välbefinnande i stort. De insikterna kan användas för att förbättra vården och omsorgen för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden, säger Charlotte Roos.

Hennes forskning visar också på att individuella faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att främja värdighet och välbefinnande. Exempelvis var äldre personer med demenssjukdom mer missnöjda med sin tillvaro.

– Resultatet berör både hälso- och sjukvård och social omsorg och har kopplingar till högskolans utbildningar inom sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, samt specialistutbildningarna vård av äldre och demensspecialiseringen, säger Charlotte Roos.

Efter disputationen kommer Charlotte att kombinera undervisning på sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningen vård av äldre på Högskolan Dalarna med forskning tillsammans med kollegan Maria Fjellfeldt, lektor i socialt arbete. De gå vidare till ett projekt på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, med fokus på att utvärdera hur öronmärkta statliga medel har påverkat suicidförebyggande arbete i län, regioner och kommuner.

Promoting dignity and well-being in residential care facilities: Older persons’ perceptions and experiences of important aspects and associated factors

Senast granskad:
Senast granskad: