Ny professor i socialt arbete

Camilla Udo är ny professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. Med inriktning på forskning om psykosocialt stöd till enskilda och barn med deras familjer, förmedlar hon värdefulla insikter om individens relationer och rättigheter inom socialt arbete.

– Det är ett stort förtroende och ett erkännande att högskolan vill satsa och stärka ämnet, vilket är glädjande både för mig och mina kollegor i socialt arbete. Att vara professor i socialt arbete innebär, som jag ser det, ett extra ansvar för ämnets utveckling, att bidra till utvecklingen inom forskning och utbildning i ämnet och vid institutionen, liksom inom samverkan där exempelvis Dalarnas kommuner och Region Dalarna är viktiga samverkanspartners, säger Camilla Udo.

Camilla undervisar bland annat vid socionomprogrammet och i forskarutbildningskurser. Som professor innebär det ett större ansvar för henne att stötta mer juniora forskare i deras forskning och professionella utveckling.

– Vi har en fantastisk grupp med forskarstuderande och att vara med och skapa en god miljö för dem är viktigt för mig.

Forskning inom psykosocialt stöd till enskilda och barn med deras familjer

Camilla Udo har lång erfarenhet som yrkesverksam socionom och har bland annat arbetat som socialsekreterare inom barn och familj, som kurator inom skola och barnomsorg samt inom hälso- och sjukvård. Camilla kom till Högskolan Dalarna 2010 som doktorand. Hennes forskarstudier började två år tidigare vid Karolinska Institutet, med sitt doktorandprojekt knutet till Mittuniversitetet. Efter att ha disputerat 2012, har hon en delad tjänst mellan högskolan och Region Dalarna.

Samarbete med seniora forskare vid högskolan blev en inspiration för Camillas fortsatta forskning inom området.

Vad motiverar dig som forskare?

– En stark drivkraft för mig är tron på förändring, viljan och förhoppningen att göra skillnad. Människans resiliens och förmåga att hantera med- och motgångar är fascinerande och att som forskare ta del av det generellt mänskliga likväl som det individuellt unika och försöka bidra till ett förbättrat stöd innebär ett stort etiskt ansvar som forskare. Det är exempelvis viktigt att involvera representanter från de grupper som forskningen fokuserar på. Att vara en liten del i en större framåtsträvande process och kunskapsutveckling, som förhoppningsvis bidrar till stärkt stöd för den enskilde och för barn och deras familjer, bidrar till känsla av mening.

Vilken forskning fokuserar du på?

– Jag kommer fortsätta att fokusera på psykosocialt stöd till enskilda och till barn och deras familjer. Pågående och kommande projekt inkluderar utvärderingar av familjebaserade stödinterventioner, undersökning av implementeringsprocesser av psykosocialt stöd i olika sammanhang samt forskning om existentiella samtal. Ett nytt samarbetsprojekt med Region Dalarna om palliativ vård och stöd för barn utifrån nationella riktlinjer är också på agendan.

Hur kommer studenter att dra nytta av din forskning?

– Bland kollegorna i ämnet socialt arbete finns ett medvetet arbete att integrera forskning och utbildning i socionomprogrammet liksom i våra kurser på avancerad nivå liksom att integrera teori och praktik. Aktuell forskning, exempelvis gällande barnperspektiv och evidensbaserat psykosocialt stöd till barn och deras familjer, liksom olika forskningsmetoder, är något som studenterna i utbildningarna tar del av.

Kontakt
Camilla Udo
Professor socialt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: