Digital tvilling i hemtjänsten ska öka livskvaliteten för äldre

Med ett ökat antal äldre personer står äldreomsorgen inför stora framtida utmaningar. I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare från Högskolan Dalarna hur livssituationen för äldre personer med hemtjänst kan förbättras med hjälp av så kallade ”digitala tvillingar”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fem personer som är forskare står inomhus i en trappa i Högskolans Dalarnas lokaler.
Forskargruppen, från vänster: Susanna Nordin, Kevin McKee, Marie Elf, Yves Rybarczyk och projektledaren Johan Borg. Anna Hermansson

Högskolan Dalarna har tilldelats 6 miljoner av Forte för ett nytt forskningsprojekt om välfärdsteknik och hemtjänst. I det treåriga projektet ska Högskolan Dalarnas forskare utveckla arbetssätt med hjälp av en digital tvilling för personinriktad hemtjänst i samarbete med äldre personer som har hemtjänst och personal inom socialtjänsten. En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten.

– Genom en digital tvilling kan vi simulera och testa olika lösningar virtuellt i ett tidigt skede för att bättre förstå och få kunskap om äldre personer, deras hem och hemtjänsten för att stödja individuell bedömning, planering, beslutsfattande, utförande av tjänster med mera, säger Johan Borg, projektledare och lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Projektet kommer att involvera fem forskare vid Högskolan Dalarna med olika erfarenheter av forskning om äldres personers hälsa och välfärd, livs- och hemsituation, hemtjänst och socialtjänst, välfärds- och sensorteknik samt artificiell intelligens och maskininlärning.

– Det är en styrka att kunna kombinera olika kunskapsfält när vi ska identifiera förväntningar och krav på en digital tvilling hos brukare och hemtjänstpersonal, säger Johan Borg.

Företrädare för socialtjänsten i Faluns och Rättviks kommuner har varit med och tagit fram inriktning för projektet och deltar även i genomförandet.

Om projektet

Projekttitel: Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv

Projektledare: Johan Borg, lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Medverkande forskare: Yves Rybarczyk professor i mikrodataanalys, Susanna Nordin lektor i omvårdnad, Kevin McKee professor inom äldreområdet, Marie Elf professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Projekttid: april 2022-mars 2025

Finansiering: Forte finansierar cirka 6,3 miljoner. Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle. Högskolan Dalarna medfinansierar två doktorander i projektet.

Johan Borg
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: