Samverkanspriser

Samverkanspriser delas ut till en extern samverkanspartner och till medarbetare eller verksamhet vid högskolan som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Priserna för år 2023 delas ut vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid i mars 2023. 

Samverkanspriser 2023

Angelica Ekholm, Dalarna Science Park

Samverkanspris extern.pngAtt samverka för en positiv och hållbar utveckling i Dalarna, med Högskolan Dalarna som en central medaktör, är av högsta prioritet för Ekholm. Som tidigare ansvarig för näringslivskontoret på Borlänge kommun har hon alltid haft ett stort engagemang för samverkan både inom kommun och region, med näringsliv och Högskolan Dalarna. Samverkan mellan Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna har utvecklats, breddats och förstärkts under Ekholms ledarskap, och i många av de utvecklingsprojekt som Dalarna Science Park initierar och driver bidrar lärare, forskare och studenter från Högskolan Dalarna. Samarbetet är för Högskolan Dalarna ett viktigt sätt att möjliggöra visionen att prioritera den kunskap och kompetens som regionen har behov av samt sprida kunskap i samhället. Ekholm personifierar samverkansbaserad utveckling där akademin och det omgivande samhället interagerar, med målsättningen att ett plus ett åtminstone blir tre – och därigenom skapas förutsättningar för hela Dalarnas utveckling på både kort och lång sikt.

Dalarna Science Park – Dalarnas innovationsarena

Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog

Samverkanspris intern.pngSedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh, med det långsiktiga målet att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet i landet. Baserat på de goda resultaten har ett förnyat avtal som sträcker sig till 2026 nyligen ingåtts. Erlandsson, Pedersen och Byrskog har med professionalitet, stort engagemang och i nära samarbete med regeringen i Bangladesh framgångsrikt arbetat med att utbilda barnmorskelärare, med en tydlig målsättning att de ska kunna utveckla barnmorskeutbildningen vid sina lärosäten i Bangladesh. Hela 150 barnmorskelärare har hittills tagit examen från det specialutformade magisterprogrammet, specialutformat för att passa förutsättningarna i Bangladesh. Erlandsson, Pedersen och Byrskog har visat på ansvar, öppenhet och mod och bidragit till förbättrade förutsättningar för kvinnor och barn i Bangladesh samtidigt som de utvecklat verksamheten vid Högskolan Dalarna.

Barnmorskelärare utbildas i Bangladesh

Tidigare pristagare

Svenska Judoförbundet

På ett föredömligt sätt har Svenska Judoförbundet tillsammans med Högskolan Dalarna utarbetat nya modeller för samverkan mellan idrottsrörelsen och akademin. Gemensamma insatser inom forskning och utbildning har genererat forskningsprojekt och kunskap som vidareutvecklat idrottsrörelsen och flyttat fram forskningsfältet. Judoförbundet har visat på den kraft som finns i samverkan mellan samhällsaktörer och akademin, och betydelsen av att arbeta tillsammans för ett fortsatt gott samhälle.

Knowledge transfer partnerships (KTP)

KTP-avdelningen vid Högskolan Dalarna har, genom idogt arbete och strategiskt fokus, med stor framgång etablerat samverkansmodellen Knowledge Transfer Partnerships (KTP) vid Högskolan Dalarna och i Sverige. Genom arbetet har lärosätets samverkan med omgivande samhälle flyttats fram och vidareutvecklats i positiv riktning. Avdelningens arbete har även bidragit till att KTP som samverkansmodell utvecklats ytterligare, såväl på lärosätet som nationellt.

Bosse Lilja, Industriellt Utvecklingscenter Dalarna (IUC)


Bosse Lilja har, i sin roll som VD på Industriellt Utvecklingscenter Dalarna (IUC), tagit ett stort ansvar för att utveckla samverkan med Högskolan Dalarna. Under ett flertal år har Bosse på ett påtagligt sätt medverkat till att skapa långsiktiga relationer mellan Högskolan Dalarna och regionens näringsliv. Bosse Lilja har fungerat som en mycket värdefull bro mellan akademi och näringsliv och har, med sin gedigna kompetens och erfarenhet, aktivt bidragit till utveckling av olika former av samskapande mellan Högskolan Dalarna och
näringslivet.

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

Genom Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) har skolhuvudmännen i Dalarna tillsammans med Högskolan Dalarna gemensamt utvecklat en framgångsrik samverkansform som främjat utveckling av såväl lärarutbildning som forskning inom det pedagogiska området. Med ett tydligt utvecklingsfokus och förhållningssätt som tillvaratar respektive parts erfarenheter och kompetenser, har PUD skapat en hållbar samverkansform som erhållit stort nationellt intresse.

Henrik Eriksson, Morakniv

Henrik Eriksson har i sin roll som utvecklingschef på Morakniv tagit ett stort ansvar för att utveckla samverkan med Högskolan Dalarna. Med stort engagemang, nyfikenhet och kompetens har Eriksson arbetat för att hitta nya samverkansformer tillsammans med Högskolan Dalarna, med fokus på utveckling, kunskapsgenerering och tillväxt. Med sin gedigna förmåga att se nya möjligheter och skapa utvecklingspotential, till exempel inom ramen för Knowledge Transfer Partnerships (KTP), har han aktivt bidragit till ett samskapande mellan högskolan Dalarna och näringslivet.

Anna Ehrenberg, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Genom sin forskning med fokus på vårdinformatik och tillämpning av evidensbaserad kunskap har professor Anna Ehrenberg under lång tid bidragit till Högskolan Dalarnas samverkan med det omgivande samhället. Med tålmodighet, kompetens och utvecklingsfokus har Ehrenberg, i rollen som forskningsledare och forskare, hittat nya former för samverkan av hög relevans för samhället, utvecklat forskningsprojekt tillsammans med viktiga aktörer och aktivt bidragit till betydande samhällsutveckling. Med blicken riktad mot förstärkt partnerskap mellan akademi och vårdoch omsorgssektorn har Anna Ehrenberg medverkat till att uppfylla högskolans vision om samskapande för ett gott samhälle.

Göran Larsson, Cirkus Grön

Ett företag som arbetar med gestaltning, implementering och utveckling av varumärken.

Fatumo Osman

Universitetsadjunkt i omvårdnad och doktorand vid Högskolan Dalarna. 

Hans From, Besöksnäringscollege

Hans brinner för utbildning på alla nivåer och är en mycket bra ambassadör för Högskolan Dalarna. Han är ordförande i Högskolan Dalarnas branschråd för turismutbildningarna, är mentor i turismutbildningens mentorprogram, involverad i Fokus InnoWent och Knowledge Transfer Partnership (KTP) och sitter i arbetsgruppen för Propellern 2013. Han har samordnat uppdragsutbildning från Högskolan Dalarna in i ett kompetensutvecklingsprojekt och han är även kontaktperson för näringslivet i BesöksNäringsCollege. Hans har en unik förmåga att gå från idé till konkreta resultat. Han är mycket duktig på att se helheter, samla rätt resurser och skapa en atmosfär som leder fram till bra samverkan med konkreta resultat. Målinriktat och ödmjukt ser han till att alla inblandade arbetar mot samma mål.


Mats Rönnelid, Akademin Industri och samhälle

Mats har en fantastisk förmåga att hitta nya projektidéer som bygger på konkreta samarbeten mellan forskare vid Högskolan och företag. Detta har resulterat i ett flertal examensarbeten som har gett Högskola och företag ny kunskap. Han deltar flitigt och med stor entusiasm i de nätverk som finns i regionen om energi och miljö. Mats har en unik förmåga att knyta nya kontakter som senare varit användbara i både forskning och undervisning. Hans kontakter med företag och organisationer har bland annat resulterat i att Högskolan nu medverkar i en nystartad företagsforskarskola, där fyra företag från Borlänge och Faluområdet medverkar.

Nomineringar

Nomineringsperioden är avslutad för år 2023.

Kriterier för samverkanspriser

  • Resultatet av samverkan, för såväl samhälle som akademi.
  • Samverkans beständighet över tid och dess bidrag till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
  • Ömsesidighet i samverkan – att etablera dialog för kunskapsöverföring.
  • Att ha utvecklat samverkan som är nydanande vad gäller inriktning och former.
  • Samverkans externa synlighet och uppmärksamhet i omvärlden

Vem kan nominera?

Samtliga anställda, studentkåren och alla som samverkar med eller känner till samverkan med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till både det interna och det externa samverkanspriset. 

Senast granskad:
Senast granskad: