Installerade professorer 2021

Den 26 november 2021 installerades tolv nya professorer vid Högskolan Dalarna.

Thomas Strandberg

Professor i socialt arbete

Personer som i vuxen ålder förvärvar en funktionsnedsättning får ofta en förändrad livssituation. Stöd från olika aktörer kan vara nödvändigt för att klara omställningen. Min föreläsning fokuserar på socialt stöd, vardagslivets aktiviteter och delaktighet i samhällslivet. Jag berättar om personer som fått en hjärnskada och deras erfarenheter av stöd från närstående och samhället samt rehabilitering och återgång i arbetslivet.

Thomas Strandbergs föreläsning: Stöd och delaktighet för personer med funktionsnedsättning


Eva Hultin

Professor i svenska med didaktisk inriktning

Skolan har två uppdrag: kunskaps- och demokratiuppdraget. Ansvaret vilar på skolans alla ämnen, att elever utvecklar kunskaper, förmågor och attityder som förbereder dem för vuxenlivet och att vara en demokratisk medborgare. I den här föreläsningen ger jag exempel på hur undervisningen i svenskämnet förverkligar demokratiuppdraget, men också vilka hinder uppdraget möter.

Eva Hultins föreläsning: Demokratisk svenskundervisning – dröm eller verklighet?


Jan Håkansson

Professor i pedagogiskt arbete

Varför är det så svårt att få till ett systematiskt kvalitetsarbete som verkligen påverkar den dagliga praktiken och barns och elevers lärande? De flesta som leder förskolor och skolor har säkert upplevt glädjen i att starta olika utvecklingsarbeten, för att sedan upptäcka hur svårt det kan vara att komma i mål. Vad är det som gör att vissa verksamheter lyckas och andra inte? I ljuset av forskning kring den fjärde generationens skolutveckling och förbättringsledarskap lyfter jag fem aspekter för framgång som ramar in skolorganisationers ”självförbättrande förmåga”, det vill säga förbättringskapaciteten.

Jan Håkanssons föreläsning: Förbättringsledarskapets betydelse i förskola och skola 


Jörgen Dimenäs

Senior professor i pedagogiskt arbete

Många delar uppfattningen att utbildningens mål handlar om att ge människor möjligheter att via olika vägar och yrkeskarriärer bidra till att leva i, förvalta och utveckla ett demokratiskt samhälle. Det livslånga lärandet följer unga i allt från förskola till högskola. Barn, elever och studenter möter ständigt krav på kunnande. Något som mäts på olika sätt och ofta kortsiktigt. Min forskning tar avstamp i utbildningens möjligheter och dilemman. Jag fokuserar på betydelsen av det som studeras och hur skickliga lärare skapar undervisning som leder till mer hållbart lärande.

Jörgen Dimenäs föreläsning: Bildning är inte vad vi lärt, utan vad vi har kvar – när vi glömt allt vi lärt


Carmen Zamorano Llena

Professor i engelska

There is currently a sense that crisis is pervasive. The spread of terror/ism, international migration, population ageing, and economic crises are glocally experienced as threats that relate to the spread of fear and anxiety in society. In this context, scientific research is requested to respond and deliver solutions to the sufferings of this ailing body politic. What can literary studies “deliver” to society? In this lecture I will focus on how my literary research on aspects relating to migration, ageing and, most recently, emotions engages with these crucial matters.

Carmen Zamorano Llenas föreläsning: Literature in Times of Crisis: Migration, Ageing and Emotions


Björn Äng

Professor i medicinsk vetenskap

Vad finns att lära från militära piloter för att bättre förstå kronisk smärta, vår vanligaste folksjukdom? Hur relaterar det till upptäckter av receptorer för beröring och temperatur, som i år 2021 gav Nobelpris i fysiologi eller medicin? I min föreläsning visar jag lärdomar från egen prisbelönt forskning som kan komplettera fantastiska upptäckter av David Julius och Ardem Patapoutian i förståelsen av långvarig smärta.

Från himlen till helvetet – förståelsen av långvarig smärta. Inspelningen av Björn Ängs förläsning saknas. 


Roland Ahlstrand

Professor i arbetsvetenskap

I föreläsningen reflekterar jag över min forskning om arbetsorganisation och företagsomställningar. Jag gör nedslag i 30 års forskning och pekar på några centrala kännetecken för svenskt arbetsliv. Vilken betydelse har till exempel den svenska modellen med förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare, samt kollektivavtal haft för anställdas inflytande över sina arbetsvillkor? Jag funderar också över mitt val att forska om just arbetslivsfrågor.

Roland Ahlstrands föreläsning: Arbetsorganisation och företagsomställningar


Tara Duncan

Professor i turismvetenskap
Tourism work is often seen as exploitative with low pay and unsocial hours and employing mostly young people, women and new migrants. Using the idea of ‘decent work’, this lecture will ask the question: can tourism work can ever be ‘decent’. Through a social sustainability lens, the lecture will highlight that this is not ‘just’ a concern for management but needs to be approached from an interdisciplinary societal perspective that put employees, their families and communities at the forefront of future discussions.

Tara Duncans förläsning: Is tourism work decent work?


Jörgen Elbe

Professor i företagsekonomi

Företagsekonomi är trots sin relativt korta historia ett av Sveriges största akademiska ämnen. I ett samhälle där marknadsekonomin dominerar fördelningen av varor och tjänster samtidigt som tillväxt och oförsvarbar konsumtion ifrågasätts torde ämnet företagsekonomi spela en viktig roll. Men vad vet vi egentligen om ämnet? I min föreläsning berättar jag mer om ämnets bakgrund, utveckling och vilka frågor som varit centrala och vilka som borde vara viktigast nu.

Jörgen Elbes föreläsning: Företagsekonomins frågor – spelar de roll?


Peter Hultén

Professor i företagsekonomi

En odyssé kan liknas vid en irrfärd. Ett mål finns, men vägen dit är allt annat än tydligt utstakad. Det gäller även min egen resa som forskare inom det företagsekonomiska området. När jag antogs som doktorand vid Umeå Universitet hösten 1996 var tanken att jag skulle forska om ryska företagens utveckling efter Sovjetunionens fall. Riktigt så blev det inte. Andra möjligheter ledde mig in på nya områden. Resan är inte över...

Peter Hulténs föreläsning: En företagsekonomisk odyssé med oanade vändningar


Yves Rybarczyk

Professor i mikrodataanalys

Urbanization and increased consumption of fossil fuels mean that 85 percent of the world’s population lives in environments that exceed WHO air quality guidelines. Atmospheric pollution is the fourth highest risk factor for global deaths. The risk is even higher in developing countries. This lecture introduces an alternative way for predicting air contamination in complex urban terrains with the help from data analytics. To conclude, I propose a hybrid model for improving the forecasting accuracy.

Yves Rybarczyks föreläsning: Data analytics to breathe better


Arend Hintze

Professor i mikrodataanalys

Darwinian evolution is the reason why humans are intelligent. Neuroevolution studies the evolution of intelligence and seeks to recapitulate it using computer models to create artificial intelligence. Within this field, I am specifically interested in how our brain turns experiences into mental representations and how we later use these representations to inform future decisions. Replicating this learning process in the machines surrounding us will severely impact our future – are we ready for that?

Arend Hintzes föreläsning: Evolution of Artificial Intelligence

Senast granskad:
Senast granskad: