Beviljade medel för nya forskningsprojekt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tre projekt har fått medel från Formas, Vinnova och Socialtjänstens forskningsfond.

Byggda miljöer för att stödja rehabilitering för patienter med stroke - från sjukhuset till hemmet

Projektet som ska undersöka hur byggda miljöer kan stödja rehabiliteringen för patienter med stroke – från sjukhuset till hemmet har beviljats med 3 miljoner av Formas. Projektet fokuserar på personer som rehabiliteras efter en stroke. Projektet sammanför högskolans kunskapsområden för samhällsbyggnadsfrågor inom omvårdnad, mikrodataanalys och byggteknik med Marie Elf som projektledare samt Johan Håkansson, professor mikrodataanalys och Tony Svensson, doktor i byggteknik Dalarna som också deltar från högskolan.

Nyhet på du.se: Betydelsen av byggda miljöer för rehabilitering efter stroke

Boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen?

Susanna Nordin samt medsökande Marie Elf och Kevin Mckee har fått ett anslag om 335 000 kronor från socialtjänstens forskningsfond, Dalarna (SUD) för projektet ”Boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen?”

Syftet är att sätta den äldre personen i centrum för sin livsmiljö. I projektet studeras boendemiljön och aktiviteter som sker i hemmet och dess närområde för att främja välbefinnande och delaktighet hos äldre i ordinärt boende. Borlänge kommun och Falu kommun är involverade i projektet som utgår från tre övergripande frågeställningar; vilka aspekter av boendemiljön som har betydelse, äldre personers rörlighet i boendemiljön och upplevelsen av autonomi i boendemiljön.

– Det är extra roligt eftersom socialtjänstforskningsfonden ska stödja samskapande och praktiknära forskning av direkt relevans för socialtjänstens och närliggande hälso- och sjukvårdsområdes utveckling. Forskningsfondens fokus är gemensam kunskapsproduktion för verksamhetsutveckling, säger Susanna Nordin.

Projektet bygger vidare på ett internationellt projekt om teknikstöd för äldre COORDINATE (Technology to support decision-making about aging at home): Äldre hjälper högskolans forskare – nya digitala lösningar skapas i samarbete.

Nyhet: Äldre hjälper högskolans forskare – nya digitala lösningar skapas i samarbete

Läs mer om projektet 

Internet and Things-lösningar inom vård och omsorg

Marie Elf, Johan Borg, Region Dalarna, Falu kommun, Dala Science park ingår i ett projekt som har beviljats 3,7 miljoner av Vinnova. Samarbetsprojek utgår från Uppsala universitet och genomförs med viktiga aktörer i vår region IoT-lösningar inom vård och omsorg.

IoT-lösningar är en viktig resurs när vård och omsorg i allt högre grad måste ske nära individen och hemma. Det behövs mycket mer kunskap om hur IoT-lösningar kan implementeras och förbli hållbara för att främja individens hälsa och välbefinnande. Projekt handlar om att identifiera hinder och underlätta faktorer för genomförandet av IoT-lösningar för att skapa förutsättningar för bättre användning av IoT-baserad teknik. Projektet genomförs genom att studera tidigare forskning inom området, genomföra en empirisk studie om pågående implementeringsprojekt av IoT-lösningar som identifierats av IoT Sverige och genom att sammanställa dessa erfarenheter och tillämpa dem på två pilotprojekt i Dalarna, tillsammans med bland annat Region Dalarna.

Läs mer om projektet (extern länk)

 

Kontakt
Marie Elf
Professor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: