Kursplan

Tyska: Examensarbete

Kurskod
TY2007
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ytterligare ska uppöva sin förmåga till vetenskapligt arbete.
Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på god tyska ska:
  • utifrån goda teoretiska kunskaper kunna göra analyser och tolkningar av språkvetenskapliga eller litterära texter av olika komplexitet
  • ha samlat kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor samt genom författandet av ett skriftligt teoretiskt arbete visa prov på duglighet i användandet av för arbetet tillämpliga metoder, i att kunna söka och kritiskt tolka relevanta källor samt analysera, sammanställa, redigera och försvara erhållna resultat
  • medvetet kunna använda en omfattande praktisk och teoretisk kunskap inom antingen tysk språkvetenskap eller tysk litteraturvetenskap för att med hjälp av vedertagna lingvistiska eller litteraturvetenskapliga metoder kunna bedöma och analysera olika typer av material samt på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
  • visa prov på hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av praktiska och teoretiska problem vilkas grad av komplexitet starkt kan variera
  • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet, noggrant identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet samt effektivt kunna samarbeta i en mångfacetterad studiemiljö, där hänsyn ska tas till förståelse för och solidaritet med andra
  • kunna ge konstruktiv kritik på andra studenters skriftliga arbete.

Innehåll

Examensarbetet består av en uppsats som kan ha antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Inriktning och ämne väljs i samråd med examinator. Kursen inleds med ett kort metodavsnitt som anpassas till den inriktning studenterna har valt. De studerande ska inom kursens ram författa en uppsats om 20 – 25 sidor, där för godkännande förutom metodkunskap även krav på vetenskaplig formalia ska vara uppfyllda. Uppsatsen ska försvaras vid offentligt eller nätbaserat seminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författande av en vetenskaplig uppsats, försvarande av texten samt opponering av en annan students uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen består av metodseminarier och individuell handledning.

Den studerande har rätt till handledning under kursens gång och kan inte göra anspråk på vidare handledning efter terminens slut eller vid omregistrering.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå, Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå, Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå, Tyskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter TY2002.