Kursplan

Tyska: Modern tyskspråkig litteratur

Kurskod
TY1041
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-01-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-19.
Reviderad
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva en inblick i modern tyskspråkig litteratur. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

  • läsa och förstå samtida litterära texter samt känna till grundläggande litterära begrepp och tillämpa dem i diskussioner
  • reflektera över och analysera språk, innehåll och olika genrer i samtida litterära texter
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.

Innehåll

Kursen omfattar studium av modern prosa och poesi från de tyskspråkiga länderna. Texterna studeras i sitt kulturella sammanhang och behandlas dels ur språklig, dels ur litterär aspekt i syfte att utveckla såväl språkfärdighet som förmåga till litterär analys.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga kontrolluppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen måste studenten ha erhållit betyget Väl godkänd på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 1-2 - 1,5 hp
Moment 2: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 3-4 - 1,5 hp
Moment 3: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 5-6 - 1,5 hp
Moment 4: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 7-8 - 1,5 hp
Moment 5: Recension - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Övrigt

Ersätter TY1033.