Kursplan

Tyska: Modern tyskspråkig litteratur

Kurskod
TY1041
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-01-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-19.
Reviderad
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva en inblick i modern tyskspråkig litteratur. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

  • läsa och förstå samtida litterära texter samt känna till grundläggande litterära begrepp och tillämpa dem i diskussioner
  • reflektera över och analysera språk, innehåll och olika genrer i samtida litterära texter
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.

Innehåll

Kursen omfattar studium av modern prosa och poesi från de tyskspråkiga länderna. Texterna studeras i sitt kulturella sammanhang och behandlas dels ur språklig, dels ur litterär aspekt i syfte att utveckla såväl språkfärdighet som förmåga till litterär analys.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga kontrolluppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen måste studenten ha erhållit betyget Väl godkänd på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 1-2 - 1,5 hp
Moment 2: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 3-4 - 1,5 hp
Moment 3: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 5-6 - 1,5 hp
Moment 4: Seminarier och inlämningsuppgifter, bok 7-8 - 1,5 hp
Moment 5: Recension - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Kravet på Aktuellt språk Steg 3 kan ersättas med godkänt resultat på preparandkurser i tyska, 15 hp, vid Högskolan Dalarna

Övrigt

Ersätter TY1033.