Kursplan

Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv

Kurskod
SS3004
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2014-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kännedom om språktypologiska frågor, så som frågor relaterade till markering och språkliga universalier
  • visa fördjupad kännedom om svenska språket som ett andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv
  • diskutera olika företeelser i svenska språket relaterade till andra språk, vad gäller såväl fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska, pragmatiska som diskursiva drag
  • genomföra en kontrastiv analys av svenska språket i relation till ett annat språk.

Innehåll

I denna kurs behandlas svenska språket som ett andraspråk ur ett tvärspråkligt perspektiv. Frågor relaterade till språktypologi behandlas, så som teorier om markering och språkliga universalier. Olika företeelser i svenska konstrasteras mot språk från olika språkfamiljer, där särskilt sådana språk som ofta är representerade bland andraspråkstalare av svenska lyfts fram. Dessa relateras till inlärares utveckling av svenska som ett andraspråk. Olika språkliga aspekter belyses, såväl fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska, pragmatiska, som diskursiva. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre kontrastiv analys av svenska i relation till ett annat språk.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig hemtentamen och en självständigt genomförd kontrastiv analys som presenteras muntligt och skriftligt.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt genom ett självständigt arbete som redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Svenska som andraspråk 90 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.
Kursen kan ingå i magisterexamen i Svenska som andraspråk.

Summary in English

This course presents Swedish from a cross-linguistic perspective. It examines questions related to language typology, such as theories about markedness and linguistic universals. Different features of Swedish are contrasted with languages from other langauge families, where in particular such languages that are often represented among second-language speakers of Swedish are highlighted. Different linguistic aspects are illustrated such as phonological, morphological, syntactic, semantic, pragmatic as well as discursive. In the framework of the course, the student carries out a small contrastive analysis of Swedish in relation to another language.