Kursplan

Svenska som andraspråk III - Uppsats

Kurskod
SS2008
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-04.
Reviderad
Reviderad 2016-11-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-17.

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa förmåga att utifrån en väl avgränsad problemställning söka, samla, värdera samt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse etiska regler
  • genomföra en självständig studie med anknytning till andraspråksforskning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med god språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat och argumentera för dem
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andra examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten i dialog med andra studenter.

Innehåll

Inom denna kurs genomför den studerande ett självständigt arbete inom ämnesområdet andraspråksforskning, som redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. I delkursen ingår också att den studerande opponerar på en annan uppsats samt försvarar sin egen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga arbetet som genomförs enskilt samt genom tillhörande respondering och opposition av annan uppsats.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom ett självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Minst 52,5 hp Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.

Denna kurs kan inte utgöra examensarbete för kandidatexamen.