Kurs SS2008

Svenska som andraspråk III - Uppsats

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa förmåga att utifrån en väl avgränsad problemställning söka, samla, värdera samt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse etiska regler
  • genomföra en självständig studie med anknytning till andraspråksforskning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med god språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat och argumentera för dem
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andra examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten i dialog med andra studenter.