Kursplan

Nybörjarsvenska för internationella studenter II

Kurskod
SS1061
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera på svenska i enkla, såväl förutsägbara som spontana vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och klassificera vokabulären inom det centrala ordförrådet i svenska
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
  • visa förmåga att förstå och tillgodogöra sig enkla texter
  • visa goda kunskaper om och kunna tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska
  • formulera tankar och intryck på ett kommunikativt fungerande sätt
  • tillämpa enkla kommunikationsstrategier för att överbrygga uppkomna kommunikationssvårigheter

Innehåll

Kursen behandlar svenska språkets grundläggande struktur och har en kommunikativ men även en viss språkvetenskaplig inriktning. Texter som läses under kursen illustrerar grammatiska mönster gällande morfologi och syntax samt bidrar till ett ökat ordförråd i svenska. Genom produktiva och perceptiva arbetsuppgifter samt interaktiva klassrumsaktiviteter utvecklar den studerande kontinuerligt grammatiken och sin kommunikationsförmåga. Den studerande gör redovisningar i grupper och individuellt och ges tillfälle att framföra sina intryck och erfarenheter. För årstiden aktuella svenska traditioner uppmärksammas och den studerande jämför dessa med sina egna traditioner och beskriver dem på enkel svenska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig och muntlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker till stor del på svenska, med inslag på engelska, i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Nybörjarsvenska för internationella studenter I, 7,5 hp

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjligheter att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.