Kursplan

Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv

Kurskod
SS1059
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-11-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-01.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för och analysera relationer mellan språk och lärande i ett samhällsperspektiv med fokus på flerspråkighet
  • kritiskt reflektera över och diskutera frågor kring flerspråkighet, mångfald, integration och mångkultur
  • visa god kännedom om olika sätt att organisera undervisning för flerspråkiga elever, såväl på skol- som samhällsnivå
  • diskutera frågor om språkbyte och språkbevarande i relation till språkpolitik och språkattityder

Innehåll

Denna kurs behandlar flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv. Språk, språkanvändning och utbildning belyses utifrån ett maktperspektiv inom vilket relationer mellan minoritet och majoritet diskuteras. Grundläggande teorier kring migration och dess möjliga påverkan på samhället presenteras med fokus på en svensk kontext. Centrala begrepp som belyses och diskuteras med fokus på samhällsnivå är: språkpolitik, språkplanering, språkpolicy, mångkultur, mångfald, assimilering, integration, pluralism samt språkbyte/språkbevarande. Inom kursens ram behandlas även olika former av organisation av utbildning i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle i relation till lärares arbete. Språkförhållanden och språkattityder i Sverige studeras i anslutning till frågor om språkvård och språkplanering.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skrifliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner via diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Övrigt

Kursen kan ingå i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I.