Kurs SS1059

Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för och analysera relationer mellan språk och lärande i ett samhällsperspektiv med fokus på flerspråkighet
  • kritiskt reflektera över och diskutera frågor kring flerspråkighet, mångfald, integration och mångkultur
  • visa god kännedom om olika sätt att organisera undervisning för flerspråkiga elever, såväl på skol- som samhällsnivå
  • diskutera frågor om språkbyte och språkbevarande i relation till språkpolitik och språkattityder