Kursplan

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I

Kurskod
SS1050
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-21.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för svenska språkets struktur i ett tvärspråkigt perspektiv
  • använda grundläggande begrepp vid analys av andraspråksinlärares texter
  • utföra grammatiska analyser av andraspråksinlärares språkbruk
  • redogöra för svenska språkets uttal i ett andraspråksperspektiv

Innehåll

I kursen behandlas det svenska språkets struktur ur ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv främst vad gäller fonologi, morfologi, syntax och lexikon. Särskild tyngdpunkt läggs på sådana företeelser som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk. Analys av andraspråksinlärares texter ingår. Vidare diskuteras grammatikens roll i undervisningen i Svenska som andraspråk. Kursen innehåller också en kritisk orientering om ordböcker, grammatiska handböcker och annan hjälplitteratur.

Examinationsformer

Examination sker i muntlig och skriftlig form.

Arbetsformer

Arbetet sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng, grundnivå 1.