Kursplan

Fysisk planering

Kurskod
SQ1001
Poäng
5,0 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Tekniska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-25.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom fysisk planering med tyngdpunkt på detaljplanering. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för den fysiska planeringens betydelse och planerarens olika roller och uppgifter i samhällsbyggandet historiskt, i nutid och för framtiden.
 • Tillämpa och redogöra för plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering samt ha orienterande kunskaper om angränsande lagstiftning.
 • Redogöra för det formella plansystemet, dess förutsättningar, innebörd och praktik.
 • Utarbeta en detaljplan enligt plan- och bygglagen
 • Redogöra för och tillämpa olika former av dialogprocesser
 • Hantera och göra avvägningar mellan de planeringsförutsättningar som behöver beaktas i olika planeringssituationer.

Innehåll

Kursen omfattar planeringens utveckling i svensk och västerländsk kontext, dess historiska utveckling samt betydelse i samhällsbyggandet. Planerarens uppgifter och roller behandlas. Den tar vidare upp planeringens formella utgångspunkter såsom fördjupning i plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering och orienterande kunskap om angränsande lagstiftning såsom miljöbalken, kulturmiljölagen med flera lagar, samt viktiga förordningar och allmänna råd. Tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska aspekter av plangenomförande berörs. I kursen ingår också att upprätta en detaljplan enligt plan- och bygglagen – utformning av planbeskrivning, plankarta, planillustration och konsekvensbeskrivning. I detta moment ingår arbete med illustrationsplan, plankarta och rapportskrivning för att formulera sig i text och bild. Kursen tar dessutom upp planprocessen ur ett makt- och demokratiperspektiv, ett formellt plan- och bygglagsperspektiv samt metoder och verktyg för dialog och samverkan.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (2 hp)

Litteraturseminarium (1 hp)

Projektuppgift (2 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturseminarium och projektuppgift

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Litteraturseminarium U-G.
Slutbetyget sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Summary in English

The overall objective of the course is that students will acquire basic knowledge in spatial planning with an emphasis on detailed planning. After completing the course the student shall be able to:

 • Describe the importance of physical planning and the planner’s various roles and tasks in building society in a historical context, in the present and for the future
 • Apply the Planning and Building Act to physical planning and have basic knowledge about adjacent legislation
 • Describe the formal planning process, the conditions to take into consideration, the content details and what it means in practice
 • Develop a detailed plan under the Planning and Building Act
 • Describe and apply various forms of dialogue processes
 • Apply and make trade-offs between the planning conditions that need to be taken into account in different planning situations.