Kurs SQ1001

Fysisk planering

5,0 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom fysisk planering med tyngdpunkt på detaljplanering. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för den fysiska planeringens betydelse och planerarens olika roller och uppgifter i samhällsbyggandet historiskt, i nutid och för framtiden.
  • Tillämpa och redogöra för plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering samt ha orienterande kunskaper om angränsande lagstiftning.
  • Redogöra för det formella plansystemet, dess förutsättningar, innebörd och praktik.
  • Utarbeta en detaljplan enligt plan- och bygglagen
  • Redogöra för och tillämpa olika former av dialogprocesser
  • Hantera och göra avvägningar mellan de planeringsförutsättningar som behöver beaktas i olika planeringssituationer.