Kursplan

Spanska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod
SP3003
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i spanska som sina teoretiska kunskaper inom spansk språk- och litteraturvetenskap samt förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt problemområde. Den studerande fortsätter att utveckla fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur och sin förmåga att analysera litterära texter samt att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära verk. Den studerande skall även utveckla fördjupade kunskaper i flerspråkighet och flerspråkig undervisning, samt den kontrastiva lingvistikens roll och betydelse i språkundervisningen, i synnerhet relaterad till undervisningen av spanska som andra språk. Den studerande ska även kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område.

Delkurser

1.
Flerspråkighet och kontrastiv lingvistik i undervisningen, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • problematisera kring och förstå situationen för tvåspråkiga människors sociala situation
 • förstå och analysera de eventuellt uppkomna konflikter samt svårigheter i den mångkulturella undervisningssituationen
 • problematisera olika språkliga kulturers förutsättningar och bas i det mångkulturella klassrumssammanhanget
 • visa en fördjupad förståelse för den kontrastiva lingvistikens roll i den mångkulturella och flerspråkiga undervisningssituationen.

2.
1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
 • på en korrekt spanska producera litterära tolkningar med hjälp av lämpliga litteraturvetenskapliga begrepp och teorier
 • relatera det litterära verket till sitt respektive estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt påvisa såväl kännetecknande drag av som avvikelser från epokens litterära praxis.
 • reflektera över litteraturens roll i språkundervisningen.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forskningsläge
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete I formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en språk- eller litteraturdidaktiskt problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på spanska, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Kursen består av 3 delkurser.

Delkurser

1.
Flerspråkighet och kontrastiv lingvistik i undervisningen, 7,5 högskolepoäng

Delkursens första del ger en fördjupad inblick i tvåspråkighet och tvåspråkig undervisning i vilken tvåspråkighet diskuteras och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå -där fokus ligger på minoritetsgrupper i samhället- samt på nationell nivå. Utvecklingen av tvåspråkighet i barndomen, inom familjen och som andraspråk i undervisningen diskuteras. Ytterligare begrepp som studeras är motivation och kompetens, tvåspråkighet och intelligens, kulturella förvärv, mångkulturalitet, språkpolitik relaterad till minoritetsspråk och till tvåspråksundervisning samt assimilation och kulturell pluralism och antirasism.
I delkursens andra del diskuteras och studeras den kontrastiva lingvistikens roll och betydelse i språkundervisningen, i synnerhet relaterad till undervisningen av spanska som andraspråk. En fördjupad analys av skillnader mellan spanskan och andraspråk av olika etymologiska ursprung genomförs, i vilken konkreta exempel på dessa skillnader studeras. Vidare studeras den negativa påverkan från modersmålet, interferensen, vid inlärningen av målspråket.

2.
1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på 1900-talets viktigaste litterära uttryck i Spanien och Spanskamerika. Huvudstudieobjektet utgörs av ett urval texter som representerar litteraturens tre stora uttrycksformer under detta århundrade: prosa, dikt och drama. Vidare studeras litteraturvetenskapliga begrepp som ligger till grund för litterär analys av dessa texter. Genom de litterära verken behandlas, ur ett historiskt perspektiv, betydande händelser för Spaniens och Spanskamerikas samhällen. I anslutning till texterna studeras relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan, 15 högskolepoäng

Detta andra examensarbete utgör en fördjupning och vidareutveckling av det didaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av handledare preciseras och vidareutvecklas problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i det kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för sin partnerskola och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Delkurs 1 och 2 examineras genom bedömning av ett antal skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarierna.
Delkurs 3 examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. I delkurs 3 ingår även obligatorisk handledning, individuellt och i grupp. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på examensarbetet och en till delkurs.

Betygsrapportering:
Moment 1:Flerspråklighet och kontrastiv lingvistik i undervisningen - 7,5 hp
Moment 2:1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav

 • Spanska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper