Kursplan

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik

Kurskod
SP1044
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.
Nedlagd
2020-05-05

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • läsa och skriftligt kommentera innehållet i olika typer av texter, såsom tidningsartiklar, nyheter och faktatexter
  • redogöra för grunderna inom allmän grammatik
  • visa grundläggande kunskaper om grammatiska och lexikala drag i olika spansktalande områden samt använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen textproduktion
  • argumentera för eller emot en viss ståndpunkt i skriftlig form samt genom egen textproduktion visa på god tillämpning av den spanska basgrammatiken
  • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt visa förståelse för spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i skriftlig framställning.

Innehåll

Kursen börjar med en genomgång av den allmänna grammatiken där morfologi och syntax studeras. Därefter följer en systematisk genomgång av grundläggande delar av spanskans grammatik med fokus på ett korrekt språkbruk. I kursen ingår tillämpningsövningar i form av både friare och mer strukturerade skrivuppgifter, såsom översättning och sammanfattning, samt redogörelser och skriftliga diskussioner i forumform. Geografisk variation och olika register av den skrivna spanskan behandlas utifrån diverse material. Ett visst fokus läggs på den kontrastiva analysen av spanskans och svenskans strukturella skillnader. Olika typer av texter, såsom nyheter, debattartiklar och digitala publikationer studeras med fokus på språkets form och uttryck. Kursen behandlar även grammatiken och dess variation ur ett dialektalt perspektiv.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt nätbaserad skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Allmän basgrammatik - 2 hp
Moment 2: Spansk skriftlig språkfärdighet och grammatik - 5,5 hp

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Övrigt

Ersätter SP1029.