Kurs SP1044

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • läsa och skriftligt kommentera innehållet i olika typer av texter, såsom tidningsartiklar, nyheter och faktatexter
  • redogöra för grunderna inom allmän grammatik
  • visa grundläggande kunskaper om grammatiska och lexikala drag i olika spansktalande områden samt använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen textproduktion
  • argumentera för eller emot en viss ståndpunkt i skriftlig form samt genom egen textproduktion visa på god tillämpning av den spanska basgrammatiken
  • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt visa förståelse för spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i skriftlig framställning.