Kursplan

Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur

Kurskod
SP1027
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-31.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper i modern spanskspråkig litteratur samt en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • läsa och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
  • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
  • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
  • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation.

Innehåll

Kursen innehåller studier av modern litteratur från den spansktalande världen och baseras på spanska och spanskamerikanska litterära uttryck från 1900- och 2000-talen. Ett urval av texter från olika genrer behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av grundläggande litterära begrepp. Verken sätts också i relation till deras historiska, kulturella och sociopolitiska sammanhang. I kursen behandlas även den litterära textens språkbruk i relation till spanskans dialektala variation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.