Kursplan

Lärande och undervisning i högskolan. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I

Kurskod
PE3017
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2011-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-11.
Reviderad
Reviderad 2011-11-11.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-01-23.

Lärandemål

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa

  • god kännedom om de i kursen ingående pedagogiska teorierna om lärande och undervisning.
  • god kännedom om högskolans viktigaste styr- och policydokument (nationella och lokala).
  • förmåga att använda dessa teorier och dokument i ett kvalificerat samtal om utbildning som grund för utveckling av utbildning.
  • förståelse för hur ett lärande- och studentperspektiv inverkar vid planering och genomförande av utbildning.
  • beredskap att deltaga i kollegiala samtal om undervisning och lärande.

Innehåll

Lärande och undervisning i högre utbildning utgör huvudinnehåll i kursen. Detta innehåll knyts till frågor om högskolans mål och regelverk.

Innehållet är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön – ämnet, akademin och högskolan – varvid högskolans olika mål och visioner utgör ett levande inslag i kursen.

Examinationsformer

Deltagande i undervisningen är obligatoriskt. Frånvaro från ett kurstillfälle tas igen genom deltagande i motsvarande kurstillfälle nästa gång kursen ges. I särskilda fall kan en ersättningsuppgift genomföras, men det är att betrakta som ett undantag från praxis.

Examination sker genom deltagande i kurstillfällena och genom att de i kursen ingående uppgifterna genomförs och redovisas:

  • en inventering av gällande styr- och policydokument redovisas muntligt,
  • en studentintervju genomförs och transkriberas varefter den görs föremål för en seminariediskussion,
  • en gruppuppgift bestående av deltagande i undervisning samt gemensamt skrivande av en text som seminariebehandlas.

Arbetsformer

Arbetsformer är litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Upplägget är avsett att stimulera ett samtal där litteraturen, de egna erfarenheterna och kurskamraternas erfarenheter bidrar till att deltagarna uppnår kursmålen.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen utgår från Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning från 2005.

Kursen ingick i huvudområdet Pedagogik till och med 2012-01-23.