Kurs PE3017

Lärande och undervisning i högskolan. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa

  • god kännedom om de i kursen ingående pedagogiska teorierna om lärande och undervisning.
  • god kännedom om högskolans viktigaste styr- och policydokument (nationella och lokala).
  • förmåga att använda dessa teorier och dokument i ett kvalificerat samtal om utbildning som grund för utveckling av utbildning.
  • förståelse för hur ett lärande- och studentperspektiv inverkar vid planering och genomförande av utbildning.
  • beredskap att deltaga i kollegiala samtal om undervisning och lärande.