Kursplan

Arbetsrättens grunder

Kurskod
PA1021
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-04-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-07.

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenten ska få förståelse för arbetsmarknadens parter och de grundläggande lagar, regler och avtal som gäller kopplat till anställningsbegreppet.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur arbetsrätten är uppbyggd och hur den fungerar centralt och lokalt,
  • redogöra för kollektivavtal och dess rättsverkningar och betydelse
  • redogöra för de allmänna regler som gäller för facklig verksamhet,
  • redogöra för de rättsliga verkningarna vid tillsvidareanställningars respektive visstidsanställningars ingång/avslut utifrån den rättsliga ordningen och med stöd av de fackliga reglerna, LAS/kollektivavtal,
  • redogöra för de arbetsrättsliga förfarandena och hur domstolsprocesser går till, samt kunna analysera domar, domskäl och uttyda rättspraxis.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka källor för lagrum och avtal
  • analysera domar, domskäl och uttyda rättspraxis.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över vad det innebär att agera som arbetsgivarrepresentant i fackliga frågor när det gäller personalfrågor.

Innehåll

I kursen behandlas reglerna för facklig föreningsrätt, vilka parterna är och de olika kategorierna av fackliga förhandlingar samt dess rättsliga reglering. I kursen behandlas vidare regler kring kollektivavtal, dess rättsverkningar, tolkning, betydelse samt regler. Vidare behandlas facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen. I samband med detta studeras fackliga organisationers ställning och roll på arbetsplatser liksom fackliga organisationers rätt till information och insyn. Arbetslivsanknytning görs bl.a. genom informationssökning.
Kursen behandlar ingående de rättsliga verkningarna vid tillsvidareanställningars respektive visstidsanställningars ingående och avslutande samt anställningens pågående utifrån den rättsliga ordningen, med särskilt studie av domstolspraxis, och med stöd av de fackliga reglerna, LAS/kollektivavtal.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1007.

Summary in English

The purpose of the course is to introduce the student to the parties of the Swedish and Scandinavian labor market and the laws, rules and arrangements that apply within the framework of employment.