Kursplan

Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis)

Kurskod
NA2009
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Naturvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
2G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-18.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för välfärdsteori och hur den sammanhänger med utformningen av en samhällsekonomisk kalkyl. (1)
 • redogöra för den teoretiska grunden för samt kunna tillämpa olika metoder för att mäta effekterna av en åtgärd på producenter och konsumenter. (2)
 • utvärdera hur effekterna av en åtgärd kan mätas då det finns olika typer av marknadsinterventioner, såsom skatter och subventioner, eller då en åtgärd får effekter på flera marknader. (3)
 • tillämpa diskontering. (4)
 • använda olika metoder för att hantera osäkerhet och effekten av olika marknadsimperfektioner i en samhällsekonomisk kalkyl. (5)
 • på egen hand kunna genomföra en enklare samhällsekonomisk kalkyl i ett datorstött program samt presentera resultaten skriftligt och muntligt. (6)

Innehåll

Kursen behandlar den välfärdsteori som är grunden för användningen av samhällsekonomiska kalkyler. Kursen börjar med en diskussion kring välfärdsteori och vilken betydelse den har för utformningen av en samhällsekonomisk kalkyl. Vidare förklaras innebörden i grundläggande begrepp såsom Paretooptimalitet och sociala välfärdsfunktioner. Därefter introduceras de grundläggande begrepp och metoder som används för att mäta effekterna av en åtgärd på producenter, konsumenter och ägare av produktionsfaktorer. I samband med detta introduceras den inlämningsuppgift som studenterna ska arbeta med på egen hand under kursens gång.
I den andra halvan av kursen fokuseras på praktiska problem med att genomföra samhällsekonomiska kalkyler. I denna del diskuteras effekterna av olika marknadsinterventioner samt marknadsmisslyckanden men även osäkerhet, bristande information och fördelningsaspekter. Vidare diskuteras diskontering, d v s hur hänsyn kan tas till att kostnader och nyttor inträffar vid olika tidpunkter.

Examinationsformer

Examination sker via en skriftlig salstentamen som motsvarar 6 hp (betygskala U-VG) och en inlämningsuppgift med tillhörande seminarium motsvarande 1.5 hp (betygskala U-G). Det sistnämnda innebär utförande av en enklare samhällsekonomisk kalkyl som presenteras i en skriftlig rapport samt muntligt i ett seminarium. Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1 till 5 medan inlämningsuppgiften med tillhörande seminarium examinerar primärt mål 6.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, eget arbete med en inlämningsuppgift och tillhörande seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen

Litteratur

 • Boardman et al. (2011) Cost-benefit analysis: concepts and practice. . 4 uppl. Pearson. (540 s). ISBN 0-13-231148-8
 • In addition to a set of papers.
  Övrigt: (approx. 70 pp)