Kursplan

Makroekonomi, introduktion

Kurskod
NA1032
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-22.
Reviderad
Reviderad 2015-06-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-06-17.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva och diskutera nationalräkenskaperna (1)
  • Diskutera sambandet mellan arbetslöshet och inflation (2)
  • Beskriva ekonomisk utveckling och tillväxt (3)
  • Beskriva arbetsmarknadens funktionssätt (4)
  • Förklara och använda den keynesianska modellen (5)
  • Förklara och diskutera penning- och finanspolitik (6)

Innehåll

Kursen i makroteori behandlar framförallt arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt utifrån ett kortare tidsperspektiv. Studenterna förväntas förvärva kunskaper om olika makroekonomiska begrepp och om den svenska ekonomiska utvecklingen under framförallt det senaste decenniet. Viktiga moment i kursen är nationalräkenskaper, definition och utvecklingen av arbetslösheten, inflationen, ekonomisk tillväxt, den keynesianska modellen, Phillipskurvan, samt stabiliseringspolitik i form av finans- och penningpolitik.

Examinationsformer

Kursens mål (1-6) examineras via en skriftlig salstentamen motsvarande 6 hp (U-VG) och en dugga motsvarande 1,5 hp (U-G).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och grupplektioner. Föreläsningarna består framförallt av de centrala delarna av kursen, medan grupplektionerna behandlar mer specifika avsnitt i kursmaterialet.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Maximalt antal tentamenstillfällen är fem.