Kursplan

Internationell ekonomi

Kurskod
NA1030
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-23.

Mål

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om ekonomiska teorier om världsekonomin. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration (1)
 • förklara orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar (2)
 • förklara valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser (3)
 • redogöra för den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi (4)
 • redogöra för vad som avgör ett lands komparativa fördelar (5)
 • redogöra för välfärdseffekter av olika typer av handelshinder (6)
 • redogöra begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans (7)
 • redogöra för företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet (8)
 • redogöra för hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet (9)
 • redogöra för olika internationella valutasystem (10)

Innehåll

Kursen behandlar orsakerna till och effekterna av internationell handel inom ramen för olika utrikeshandelsteorier. Specifikt kommer begrepp som komparativa fördelar att introduceras och förklaras. Olika typer av handelshinder som tullar, importkvoter och andra protektionistiska åtgärder och dess effekter diskuteras och analyseras. Innebörden av det internationella ränteberoendet liksom riksbankens roll diskuteras. Grundläggande aspekter av att bedriva ekonomisk politik i en öppen ekonomi beskrivs och analyseras.

Examinationsformer

Kursens mål (1-10) examineras med en skriftlig salstentamen 6 hp (U-VG) och en dugga 1,5 hp (U-G).

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Maximalt fem tentamenstillfällen.

Litteratur

 • Husted,S. & Melvin, M.. (2006) International economics. Boston, Mass. : Addison-Wesley. (564 s). ISBN 0-321-45122-8
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Fregert, K. & Jonung, L.. (2005) Makroekonomi : teori, politik och institutioner. Lund : Studentlitteratur. (547 s). ISBN 91-44-03973-5
  Anmärkning: senaste upplagan/latest edition
 • Kompendium med övningsuppgifter.