Kursplan

Finansiell ekonomi

Kurskod
NA1003
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Tillgodoräknas i
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad
Reviderad 2009-03-05.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2009-03-05.

Mål

Vid avslutad kurs har studenten förmågan att:

- förstå kapitalmarknadens roll i samhällsekonomin
- utvärdera och genomföra enklare investeringsanalyser
- använda sig av enklare prissättningsmodeller för finansiella instrument
- beskriva och förstå konsekvenserna av finansieringsbeslut för företagets marknadsvärdering

Därutöver skall studenten ha kunskaper om:

- värderingsmodeller för finansiella instrument
- effektiva marknadshypotesen (EMH)
- risk och portföljteori
- Miller & Modigliani, proposition 1 & 2
- risk- kapitalkostnad - finansieringsstrategi
- optioner och investeringsstrategier

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
  • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
  • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
  • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
  • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
  •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.

Examinationsformer

Skriftlig examination och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar och inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 7,5 hp vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå

Övrigt

Maximalt 5 tentamenstillfällen.
Ersätter NAB003

Litteratur

  • Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe. (2002) Corporate finance. Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin. (600 s). ISBN 0-07-115088-9
    Anmärkning: senaste upplagan