Kursplan

Audiovisuell produktionspraktik

Kurskod
LP2013
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2017-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad audiovisuell produktion för en definierad målgrupp
  • genomföra audiovisuella produktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och diskutera intryck av sambandet mellan utbildning i audiovisuell produktion och yrkesmässig verksamhet inom nämnda område

Delkurser

1.
Projektarbete, 15 högskolepoäng
2.
Audiovisuell produktion i praktiken, 15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Projektarbete, 15 högskolepoäng

Studenten tillägnar sig teoretisk och praktisk erfarenhet av att genomföra ett självständigt projektarbete inom audiovisuell produktion. Studenten genomför på eget initiativ sitt projekt från idé till färdig produkt, men kan fördela arbetsuppgifterna inom en produktionsgrupp. Efter undervisning om projektplanering, budgetering och finansiering gör studenten ett projektförslag som bedöms av en särskild granskningsgrupp, innan det egentliga arbetet börjar. Projektet redovisas med en audiovisuell produktion och tillhörande skriftlig rapport.

2.
Audiovisuell produktion i praktiken, 15 högskolepoäng

Studenten genomför ett produktionsprojekt med stark anknytning till arbetslivet: förlagt till ett företag (eller motsvarande) eller på egen hand i entreprenöriell anda. Under projektarbetet strävar studenten mot en förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar. Studenten får tillfälle att knyta tidigare förvärvade kunskaper till den produktionsprocess som yrkesverksamheten innehåller, och reflektera över förutsättningarna för denna koppling. En rapport skrivs i anslutning till den arbetsplatsförlagda utbildningen. Rapporten ska vara litteraturstödd och inkludera reflektioner kring sambandet mellan utbildning och yrkesverksamhet.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftliga tentamina och självständigt genomförd audiovisuell produktion, delkurs 2 genom en skriftlig examinationsuppgift.

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och seminarier i Delkurs 1, handledning och seminarium i Delkurs 2.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Projektarbete - 15 hp
Moment 2: Audiovisuell produktion i praktiken - 15 hp

Förkunskapskrav

  • 120 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter LP2011.