Kursplan

Kinesisk modern litteratur I

Kurskod
KI2001
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2011-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-04-01.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • läsa och förstå korta litterära texter på kinesiska
  • använda ett utökat ordförråd inom relevanta ämnen
  • förklara åsikterna som uttrycks i texterna och diskutera deras teman
  • göra korta förberedda presentationer om texterna
  • skriva en enkel analys av litterära texter på kinesiska.

Innehåll

Kursen erbjuder en översiktlig introduktion till den kinesiska 1900-talslitteraturen genom utvalda representativa, och lättlästa, litterära verk. Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskap om kinesisk litteratur och det kinesiska språket, så som det används i litterära texter. De utvalda litterära verken på modern kinesiska läses och redovisas skriftligt. Studenterna tränar sin förmåga att läsa och de utökar sitt kinesiska ordförråd genom att möta nya ord i sitt sammanhang i texterna. Genom seminariediskussioner och skriftliga analyser fördjupar studenterna sin kunskap, förståelse och uppfattning om kinesisk litteratur.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom muntliga uppgifter och läsuppgifter, samt genom en slutig skriftlig och muntlig examination.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska som stödspråk. Undervisningen består av seminarier, grupparbeten och olika individuella aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Reviderad
2012-11-04 (huvudområde tillagt)
2020-07-02 (litteraturlistan urlyft)